Wymiana manuałów Asus Proart Pa328q

Asus ProArt PA328Q to wysoce wydajny monitor, który łączy w sobie wyrafinowane technologie, aby zapewnić użytkownikom niezrównane wrażenia wizualne. Wyposażony w matrycę IPS o przekątnej 32 cala i rozdzielczości 4K UHD, monitor ten oferuje wyraźny i szczegółowy obraz. Ponadto, wyposażony jest w światło wsteczne LED backlight, które zapewnia wyraźniejszy i bardziej naturalny kontrast. Monitor ma także szeroką paletę kolorów, dzięki czemu możesz cieszyć się wyraźną i wyrazistą reprodukcją barw w grach i filmach. Monitor jest również wyposażony w szereg funkcji, w tym technologię Picture-in-Picture, która pozwala na wyświetlanie wielu źródeł obrazu na jednym monitorze. Wymiana manuałów Asus ProArt PA328Q jest prosta i intuicyjna, a instrukcja obsługi jest dostępna w wielu językach.

Ostatnia aktualizacja: Wymiana manuałów Asus Proart Pa328q

Monitor LCD z serii PA328

Podręcznik

użytkownika

Wydanie pierwsze

Październik 2014

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w systemie odzysku lub tłumaczenie na jakikolwiek język jakiejkolwiek części niniejszego podręcznika, w tym opisanych w nim produktów i oprogramowania, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, poza dokumentacją zachowaną przez kupującego w celu posiadania kopii zapasowej, jest zabronione bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody firmy ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa serwisowa zostanie przerwana w przypadku: (1) naprawy lub modyfikacji produktu, czy też wprowadzenia zmian w produkcie, chyba że taka naprawa, modyfikacje lub zmiany zostały pisemnie autoryzowane przez firmę ASUS; lub (2) jeśli numer seryjny produktu został odklejony lub jest brakujący.

FIRMA ASUS DOSTARCZA NINIEJSZY PODRĘCZNIK W STANIE „TAKIM JAKI JEST”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI: JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM M. IN. BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU. W ŻADNEJ SYTUACJI FIRMA ASUS, ANI JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, CZY TEŻ PRZEDSTAWICIELE, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY W WYNIKU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI DZIAŁALNOŚCI, UŻYTKOWANIA LUB UTRATY DANYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI ITP. ), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W WYNIKU DOWOLNEGO DEFEKTU LUB BŁĘDU W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA, ORAZ NIE POWINNY BYĆ ROZUMIANE JAKO ZOBOWIĄZANIE ZE STRONY FIRMY ASUS. FIRMA ASUS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE PRZYJMUJE ZOBOWIĄZAŃ ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU, W TYM ZA OPISANE W NIM PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE.

Występujące w niniejszym podręczniku nazwy produktów i firm mogą ale nie muszą być zarejestrowanymi znakami handlowymi lub być objęte prawami autorskimi odpowiednich firm, oraz są używane wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnień na korzyść ich właściciela, bez zamierzenia naruszenia praw.

ii

Zawartość

Zawartość.....................................................................................................

iii

Uwagi

..........................................................................................................

iv

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.......................................................

v

Obsługa i czyszczenie................................................................................

vi

Rozdział 1: Informacje o produkcie

1. 1

Witamy!

........................................................................................

1-1

1. 2

Zawartość opakowania................................................................

1. 3

Opis monitora...............................................................................

1-2

1. 3. 1

Widok z przodu................................................................ 2

Widok z tyłu/boku............................................................

1-3

1. 3

Funkcja QuickFit..............................................................

1-4

Rozdział 2: Konfiguracja

2. 1Demontaż ramienia/podstawy (do montażu ściennego VESA).. 2-1

2. 2

Ustawianie monitora.....................................................................

2-2

2. 3

Podłączanie przewodów..............................................................

2-3

2. 4

Włączanie monitora......................................................................

2-4

Rozdział 3:

Instrukcje ogólne

3. 1

Menu OSD (ang. On-Screen Display).........................................

3-1

3. 1. 1

Ponowna konfiguracja. ....................................................

3. 2

Informacje o funkcjach menu OSD..................................

3-2

3. 2

Podsumowanie specyfikacji........................................................

3-9

3. 3

Rozwiązywanie problemów (Często zadawane pytania).........

3-11

3. 4

Obsługiwane tryby operacyjne..................................................

3-12

iii

Uwagi

Oświadczenie FCC (Federalnej komisji łączności)

To urządzenie jest zgodne z sekcją 15 przepisów FCC. Urządzenie można obsługiwać w przypadku spełnienia dwóch następujących warunków:

Niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz

Niniejsze urządzenie musi działać w warunkach wszelkich zakłóceń zewnętrznych, w tym takich, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało sprawdzone i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z sekcją 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zapewnienia stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Sprzęt ten wytwarza, używa i może wydzielać energię o częstotliwości radiowej, oraz, jeśli nie zostanie zainstalowany zgodnie z wytycznymi producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli niniejszy sprzęt będzie powodował szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i ponownie włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń przynajmniej w jeden

z następujących sposobów:

Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny odbioru.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie sprzętu do gniazda w obwodzie innym niż obwód, do którego jest podłączony odbiornik.

Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowego/ telewizyjnego.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC do podłączania monitora do karty graficznej należy używać kabli ekranowanych. Dokonywanie zmian lub modyfikacji w niniejszym urządzeniu, bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności, może spowodować unieważnienie praw użytkownika do obsługi tego sprzętu.

Oświadczenie kanadyjskiego Departamentu ds. Łączności (Department of Communications)

Niniejsze urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń Klasy B dotyczących emisji zakłóceń radiowych przez urządzenia cyfrowe, zgodnie z zarządzeniami dotyczącymi zakłóceń radiowych, wydanymi przez kanadyjski Departament do spraw Łączności.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES003.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi kanadyjskich zarządzeń dotyczących urządzeń wytwarzających zakłócenia radiowe.

iv

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed skonfigurowaniem monitora należy dokładnie przeczytać całą, znajdującą się w opakowaniu dokumentację.

Aby nie dopuścić do zagrożenia pożarem lub porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

W przypadku uszkodzenia źródła zasilania nie należy podejmować samodzielnych prób jego naprawy. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym lub sprzedawcą.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i przewody zasilania nie są uszkodzone. W przypadku wykrycia uszkodzenia skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

Szczeliny i otwory z tyłu, lub u góry obudowy zapewniają wentylację. Szczelin nie należy zasłaniać. Produktu nie należy nigdy stawiać w pobliżu lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację.

Ten monitor należy zasilać tylko prądem ze źródła zasilania o charakterystyce podanej na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju źródła zasilania dostępnego w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą dostarczającą prąd.

Używaj odpowiedniej wtyczki zasilającej, która spełnia lokalne, standardowe wartości zasilania.

Nie przeciążaj listew zasilających oraz kabli przedłużających. Nadmierne obciążenie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Unikaj kurzu, wilgotności i skrajnych temperatur. Nie stawiaj monitora w miejscu, w którym może zmoknąć. Umieść monitor na stabilnej powierzchni.

Odłączaj urządzenie w trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Zapewni to ochronę monitora przed uszkodzeniem w wyniku skoków napięcia.

Nigdy nie wciskaj do szczelin w obudowie monitora przedmiotów ani nie rozlewaj na szczeliny te płynów.

Aby zapewnić satysfakcjonujące działanie, używaj monitora tylko z wymienionymi na liście UL komputerami, które posiadają odpowiednio skonfigurowane gniazda oznaczone 100-240 V prądu przemiennego.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym lub danym sprzedawcą.

Ustawienie kontrolki głośności oraz korektora na ustawienie inne niż środkowe może spowodować wzrost napięcia wyjściowego do słuchawek i zwiększenie poziomu ciśnienia akustycznego.

v

Ten symbol przedstawiający przekreślony rysunek pojemnika na śmieci na kółkach, oznacza, że danego produktu (elektrycznego, elektronicznego sprzętu i zawierającej rtęć baterii guzikowej) nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Sprawdź lokalne rozporządzenia dotyczące wyrzucania produktów elektronicznych.

Obsługa i czyszczenie

Przed uniesieniem lub zmianą pozycji monitora najlepiej jest odłączyć kable i przewód zasilania. Ustawiając monitor, postępuj zgodnie z odpowiednimi technikami podnoszenia. Unosząc lub przenosząc monitor, chwytaj za jego krawędzi. Nie unoś wyświetlacza, trzymając za stojak lub przewód.

Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilania. Oczyść powierzchnię monitora przy pomocy gładkiej szmatki, niepozostawiającej włókien. Uporczywe plamy mogą być usuwane przy użyciu zwilżonej w łagodnym detergencie szmatki

Unikaj używania środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Używaj środka czyszczącego przeznaczonego do użytku z monitorem. Nigdy nie pryskaj środkiem bezpośrednio na ekran. Mogłoby to spowodować kontakt środka czyszczącego z wnętrzem monitora i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Na monitorze mogą wystąpić następujące symptomy:

W zależności od używanego wzoru pulpitu, na jasność na ekranie może nie być idealnie równomierna.

Jeśli ten sam obraz jest wyświetlany godzinami, po przełączeniu obrazu na ekranie może pozostać powidok poprzedniego ekranu. Powidok na ekranie będzie powoli znikał. Możesz też wyłączyć przełącznik zasilania na kilka godzin.

Jeśli ekran stanie się czarny lub zacznie migać, lub jeśli nie możesz już więcej pracować na urządzeniu, skontaktuj się z danym sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu rozwiązania problemu. Ekranu nie należy naprawiać we własnym zakresie!

vi

Oznaczenia stosowane w niniejszym podręczniku

PRZESTROGA: Informacje mające na celu zapobieganie obrażeniom użytkownika podczas próby wykonania zadania.

OSTRZEŻENIE: Informacje mające na celu zapobieganie uszkodzeniom elementów urządzenia podczas próby wykonania zadania.

WAŻNE: Informacje, których NALEŻY przestrzegać w celu wykonania zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, mające na celu pomoc w wykonaniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Dodatkowe informacje i aktualizacje produktu i oprogramowania można znaleźć w poniższych źródłach.

1. Strony internetowe ASUS

Strony internetowe ASUS na całym świecie zapewniają zaktualizowane informacje dotyczące osprzętu i oprogramowania ASUS. Patrz http://www. asus. com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie produktu może zawierać opcjonalne dokumenty, które mogły zostać dodane przez sprzedawcę. Dokumenty te nie są częścią standardowego opakowania.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to http://csr. com/english/Takeback. htm for detail recycling information in different region.

vii

Congratulations!

This product is TCO Certified for Sustainable IT

TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www. tcodevelopment. com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit

www. com

viii

1. 1Witamy!

Dziękujemy za zakup monitora LCD firmy ASUS®!

Najnowszy panoramiczny monitor LCD firmy ASUS zapewnia szerszy i jaśniejszy wyświetlacz o krystalicznej wyrazistości, a dodatkowo oferuje wiele funkcji poprawiających jakość oglądania.

Funkcje te gwarantują komfort oglądania i niezwykłe odczucia wizualne za pośrednictwem monitora!

1. 2Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się:

Monitor LCD

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Przewód zasilania

Przewód HDMI

Przewód MHL (opcjonalny)

Przewód DisplayPort (opcjonalny)

Przewód DisplayPort (Mini-DP do DP)

Przewód USB 3. 0

Płyta CD z pomocą

Pętla do porządkowania kabli

Raport testu kalibracji kolorów

Jeśli dowolny z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brak, skontaktuj się niezwłocznie z danym sprzedawcą.

Monitor LCD z serii ASUS PA328

JASNE, PRECYZYJNE KOLORY I DOSKONAŁY OBRAZ W JAKOŚCI 4K/UHD

Widok 360°

Doskonały obraz 4K/UHD

Otwórz się na zapierający dech w piersiach poziom detali z monitorem ASUS PA328Q 4K Ultra-HD (4K UHD). Posiada bardzo wąską ramę i 32-calowy ekran o proporcjach obrazu 16:9, zapewniający doskonałą jakość obrazu w rozdzielczościach do 3840 x 2160.

Ciesz się dużą przestrzenią roboczą

Dzięki o 300% większej powierzchni użytkowej w porównaniu z monitorem Full HD o podobnych wymiarach, PA328Q zapewnia miejsce na większą liczbę otwartych okien i oferuje dużo lepszą produktywność i multitasking.

Konwencjonalny monitor Full HD
Mniej szczegółowy obraz, pokazuje tylko część menu roboczego. Grafika nie jest tak ostra, jak na ekranach 4K/UHD. com/websites/global/products/nw8NHAAXD35y4K6K/img/main/enjoy_pd2. png"/>

Monitor ASUS PA328Q 4K/UHD
Wyświetla szczegółowy obraz i całe menu robocze. Obraz dużo bardziej wyraźny i szczegółowy.

Ekspresyjne kolory

Ciesz się czystymi, ekspresyjnymi odcieniami dzięki precyzyjnej, realistycznej reprodukcji kolorów. Każdy monitor PA328Q jest fabrycznie skalibrowany tak, aby zagwarantować wiodącą dokładność reprodukcji kolorów (∆E ≤ 2), dzięki czemu każdy obraz jest właściwie odzwierciedlany na ekranie. To sprawia, że widzisz dokładnie, jak efekt Twojej pracy będzie wyglądać.

ASUS PA328Q wyposażony jest w funkcję 91 - 103% Uniformity Compensation, dzięki której chroni przed fluktuacjami jasności i kolorów w różnych częściach ekranu.

Przestrzeń kolorów 100% sRGB i Rec. 709 zapewnia żywy obraz

Naciesz swoje oczy pięknym błękitem nieba i żywą zielenią lasów nawet pod dużym kątem dzięki technologii In-plane Switching, jasności 350cd/m² i kontrastowi 100, 000, 000:1 ASUS Smart Contrast Ratio. PA328Q obsługuje przestrzeń kolorów 100% sRGB oraz Rec. 709 dla reprodukcji filmów.
PA328Q oferuje 10-bitowe wyświetlanie ponad miliarda kolorów. Wykorzystuje 12-bitową, wewnętrzną tabelę wyszukiwań (LUT) oraz obsługuje wartości gamma 2. 4, 2. 2, i 1. 8, dzięki czemu zapewnia dużo naturalniejsze przejścia pomiędzy odcieniami.
Monitor umożliwia regulację barwy i nasycenia oraz zmianę ustawień dla każdego z sześciu kolorów z osobna (czerwonego, zielonego, niebieskiego, niebieskozielonego, magenta i żółtego) bez wpływu na wyświetlanie innych kolorów.

Płynne odtwarzanie zawartości 4K/UHD

Daj się ponieść zdumiewającym obrazom w 4K/UHD. Monitor PA328Q został wyposażony w DisplayPort 1. 2, mini-DisplayPort 1. 2, dwa porty HDMI i port HDMI-1/MHL 3. 0*. Obsługuje odtwarzanie zawartości 4K/UHD przy częstotliwości 60Hz przez port HDMI-1 lub DisplayPort 1. 2, a przy 30Hz przez port HDMI-2, HDMI-3 lub MHL 3. 0. Dzięki czasowi reakcji 6ms gray-to-gray, PA328Q zapewnia płynne odtwarzanie filmów i ulepszony obraz w czasie pracy i zabawy.

Note*
1. HDMI 2. 0 obsługuje odtwarzanie zawartości 4K/UHD przy częstotliwości 60Hz oraz format kolorów YCbCr 4:2:0
2. Porty HDMI-2, HDMI-3 i MHL 3. 0 obsługują odtwarzanie zawartości 4K/UHD przy częstotliwości 30Hz
3. Porty HDMI 2. 0 / MHL 3. 0 zapewniają ochronę HDCP 2. 2

Przyjazne dla użytkownika funkcje

Zwiększ produktywność i pracuj inteligentniej dzięki ASUS QuickFit Virtual Scale PA328Q umożliwia użytkownikom sprawdzenie rzeczywistej wielkości zdjęć i dokumentów na ekranie przed wydrukiem.

Posiada również 5-kierunkowy joystick nawigacyjny, dzięki któremu możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp do ustawień OSD w menu wyświetlanym na ekranie. com/websites/global/products/nw8NHAAXD35y4K6K/img/main/user-icon. png"/>

Koniec ze zmęczeniem oczu dzięki technologii ASUS Eye Care

Kiedy spędzasz dużo czasu pracując przy projekcie, ważne jest, aby korzystać z ekranu z certyfikatem TÜV Rheinland, który zapewnia niski poziom migotania i zredukowaną emisją niebieskiego światła, dzięki czemu zmniejsza zmęczenie oczu. Pożegnaj się ze zmęczeniem oczu dzięki technologii ASUS Eye Care. com/websites/global/products/nw8NHAAXD35y4K6K/img/main/PA328Q_TUV_certificate. png"/>

Przywitaj się z wysokim komfortem.

PA328Q zawsze możesz ustawić w idealnej pozycji. PA328Q wyróżnia się cienkim profilem i ergonomiczną podstawką z możliwością regulacji nachylenia, obrotu i wysokości - dzięki temu użytkownik może znaleźć idealną dla siebie pozycję do oglądania. Jest też bardzo wszechstronny - umożliwia przekręcenie panelu o 90 stopni i używanie go w pozycji pionowej, co przydaje się podczas czytania stron internetowych i długich dokumentów.

  • Regulacja wysokości (0~130mm)

  • Obrotu (+60° ~ -60°)

    Kąta nachylenia (+20° ~ -5°)

    Osi (90° clockwise)

Doskonały obraz 4K/UHD
Otwórz się na zapierający dech w piersiach poziom detali z monitorem ASUS PA328Q 4K Ultra-HD (4K UHD). Posiada bardzo wąską ramę i 32-calowy ekran o proporcjach obrazu 16:9, zapewniający doskonałą jakość obrazu w rozdzielczościach do 3840 x 2160.

Ciesz się dużą przestrzenią roboczą
Dzięki o 300% większej powierzchni użytkowej w porównaniu z monitorem Full HD o podobnych wymiarach, PA328Q zapewnia miejsce na większą liczbę otwartych okien i oferuje dużo lepszą produktywność i multitasking.

Konwencjonalny monitor Full HD
Mniej szczegółowy obraz, pokazuje tylko część menu roboczego. Grafika nie jest tak ostra, jak na ekranach 4K/UHD. pl/cyfrowe/fck_files/ASUS_PA328Q_3. jpg" width="321"/>

Monitor ASUS PA328Q 4K/UHD
Wyświetla szczegółowy obraz i całe menu robocze. Obraz dużo bardziej wyraźny i szczegółowy.

Ekspresyjne kolory
Ciesz się czystymi, ekspresyjnymi odcieniami dzięki precyzyjnej, realistycznej reprodukcji kolorów. Każdy monitor PA328Q jest fabrycznie skalibrowany tak, aby zagwarantować wiodącą dokładność reprodukcji kolorów (∆E ≤ 2), dzięki czemu każdy obraz jest właściwie odzwierciedlany na ekranie. To sprawia, że widzisz dokładnie, jak będzie wyglądać efekt Twojej pracy. ASUS PA328Q wyposażony jest w funkcję 91 - 103% Uniformity Compensation, dzięki której chroni przed fluktuacjami jasności i kolorów w różnych częściach ekranu.

Przestrzeń kolorów 100% sRGB i Rec. 709 zapewnia żywy obraz
Naciesz swoje oczy pięknym błękitem nieba i żywą zielenią lasów nawet pod dużym kątem dzięki technologii In-plane Switching, jasności 350cd/m² i kontrastowi 100, 000, 000:1 ASUS Smart Contrast Ratio. PA328Q obsługuje przestrzeń kolorów 100% sRGB oraz Rec. 709 dla reprodukcji filmów. PA328Q oferuje 10-bitowe wyświetlanie ponad miliarda kolorów. Wykorzystuje 12-bitową, wewnętrzną tabelę wyszukiwań (LUT) oraz obsługuje wartości gamma 2. 4, 2. 2, i 1. 8, dzięki czemu zapewnia dużo naturalniejsze przejścia pomiędzy odcieniami.
Monitor umożliwia regulację barwy i nasycenia oraz zmianę ustawień dla każdego z sześciu kolorów z osobna (czerwonego, zielonego, niebieskiego, niebieskozielonego, magenta i żółtego) bez wpływu na wyświetlanie innych kolorów.

Płynne odtwarzanie zawartości 4K/UHD
Daj się ponieść zdumiewającym obrazom w 4K/UHD. Monitor PA328Q został wyposażony w DisplayPort 1. 2, mini-DisplayPort 1. 2, dwa porty HDMI i port HDMI-1/MHL 3. 0*. Obsługuje odtwarzanie zawartości 4K/UHD przy częstotliwości 60Hz przez port HDMI-1 lub DisplayPort 1. 2, a przy 30Hz przez port HDMI-2, HDMI-3 lub MHL 3. 0. Dzięki czasowi reakcji 6ms gray-to-gray, PA328Q zapewnia płynne odtwarzanie filmów i ulepszony obraz w czasie pracy i zabawy.

*1. HDMI 2. 0 obsługuje odtwarzanie zawartości 4K/UHD przy częstotliwości 60Hz oraz format kolorów YCbCr 4:2:0
2. Porty HDMI-2, HDMI-3 i MHL 3. 0 obsługują odtwarzanie zawartości 4K/UHD przy częstotliwości 30Hz
3. Porty HDMI 2. 0 / MHL 3. 0 zapewniają ochronę HDCP 2. 2


Przyjazne dla użytkownika funkcje
Zwiększ produktywność i pracuj inteligentniej dzięki ASUS QuickFit Virtual Scale PA328Q umożliwia użytkownikom sprawdzenie rzeczywistej wielkości zdjęć i dokumentów na ekranie przed wydrukiem. Posiada również 5-kierunkowy joystick nawigacyjny, dzięki któremu możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp do ustawień OSD w menu wyświetlanym na ekranie.

Koniec ze zmęczeniem oczu dzięki technologii ASUS Eye Care
Kiedy spędzasz dużo czasu pracując przy projekcie, ważne jest, aby korzystać z ekranu z certyfikatem TÜV Rheinland, który zapewnia niski poziom migotania i zredukowaną emisję niebieskiego światła, dzięki czemu zmniejsza zmęczenie oczu. Pożegnaj się ze zmęczeniem oczu dzięki technologii ASUS Eye Care.

Przywitaj się z wysokim komfortem
PA328Q zawsze możesz ustawić w idealnej pozycji. PA328Q wyróżnia się cienkim profilem i ergonomiczną podstawką z możliwością regulacji nachylenia, obrotu i wysokości - dzięki temu użytkownik może znaleźć idealną dla siebie pozycję do oglądania. Jest też bardzo wszechstronny - umożliwia przekręcenie panelu o 90 stopni i używanie go w pozycji pionowej, co przydaje się podczas czytania stron internetowych i długich dokumentów.

• Regulacja wysokości (0~130mm)


• Regulacja Obrotu (+60° ~ -60°)


• Regulacja Kąta nachylenia (+20° ~ -5°)


• Regulacja osi (90’)

Profesjonalny, 32-calowy monitor 4K/UHD z czterokrotnie większą gęstością pikseli, niż ekrany Full HD. Fabrycznie skalibrowana, wysoka precyzja kolorów dzięki obsłudze przestrzeni kolorów 100% sRGB i Rec. 709. Szerokie opcje łączności dzięki HDMI 2. 0/1. 4, DisplayPort 1. 2 i MHL 3. 0, płynne odtwarzanie zawartości 4K/UHD. Technologia ASUS Eye Care z certyfikowanym przez TÜV Rheinland rozwiązaniem Flicker-free, które eliminuje migotanie obrazu.

Wymiana manuałów Asus Proart Pa328q

Bezpośredni link do pobrania Wymiana manuałów Asus Proart Pa328q

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wymiana manuałów Asus Proart Pa328q