Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Aeg Vvw6020a

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dla Aeg Vvw6020a są bardzo istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas używania produktu. Instrukcja obsługi Aeg Vvw6020a zawiera wszelkie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji, czyszczenia, przechowywania i naprawy. Instrukcja dotyczy szczegółowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym wszelkich ostrzeżeń, środków ostrożności, procedur i postępowania, które należy przestrzegać podczas używania produktu. Jest to bardzo ważne, aby przeczytać i zachować instrukcje bezpieczeństwa, aby uniknąć wszelkich niepotrzebnych kontuzji lub szkód.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Aeg Vvw6020a

Język polski

35

Instrukcje obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,
że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią,

aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie
należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykłado-
wo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Kabel zasilający nie powinien być poskręcany, przytrza-

śnięty ani nie powinien stykać się ze źródłami ciepła.

• Poprowadzenie kabla zasilającego nie powinno grozić

potknięciem.

• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać

mokrymi rękoma.

• Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepi-

sowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę
na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w
gniazdku.

• Kabel zasilający musi być zawsze łatwo dostępny.
• Baterie należy zawsze wkładać w odpowiedni sposób.
• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiota-

mi, takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej

ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim
stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z
kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefa-

chowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w
skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w
szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być
używane dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z
wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy
regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-
waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

• Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,

należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają
zwracać Państwa uwagę na:

Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się we wnętrzu
urządzenia części, które są pod niebezpiecz-
nie wysokim napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się w załączonych
dokumentach ważne wskazówki związane z
obsługą i konserwacją urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-
go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia
przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem
opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących
używania urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi

1 Pokrętło VOLUME (głośność)
2 Przycisk FUN. (funkcja)
3 Przycisk POWER (Wł/Czuwanie)
4 Przycisk MODE
5 Przycisk SET
6 Płytka montażowa
7 Przycisk SNZ/SLP (Timer drzemki/uśpienia)

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Instrukcja
Polecane artykuły
 • Instrukcja BHP
 • Szkolenie BHP
 • Instrukcja stanowiskowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Oferta pracy
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Dyscyplina pracy
 • Obowiązki pracodawcy
 • Lista obecności

Instrukcja jest to opis postępowania w danej sytuacji lub podczas obsługi danego urządzenia. Wyróżnić można instrukcje:

 • obsługi urządzenia,
 • instrukcję bhp,
 • przeciwpożarową, i in.

Instrukcja jest to forma wypowiedzi zapisanej w formie tekstu, zawierająca wskazówki dotyczące obsługi (jakiegoś urządzenia), zasad postępowania (instrukcja BHP), sposobu wykonania (instrukcja od producentów). Często tekst jest połączony z rysunkami lub całość jest tylko w formie graficznej musi być dołączona do każdego produktu.

Instrukcja ma precyzować czynności związane np. z rozpoczęciem i zakończeniem pracy (instrukcja BHP), musi być aktualna dostępna dla każdego, widoczna, precyzyjna, czytelna i zrozumiała tak aby pracownik dobrze zrozumiał jak wykonać zadanie. Znajdziemy ją w firmach na stanowiskach pracy, w szkole, w poradniach lekarskich, w sklepach, itp. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad instrukcji. Stosując się do zasad instrukcji unikniemy uszkodzenia maszyny lub urządzenia oraz, że nie ulegniemy wypadkowi podczas pracy. Musi ona dotyczyć urządzeń, rzeczy, z których będziemy korzystać w czasie pracy (Jóźwiak J. 2010, s. 35)

Instrukcje BHP powinny być zamieszczone przy podręcznym sprzęcie gaśniczym, dodatkowo instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać informacje na temat ochrony przeciwpożarowej" instrukcje obsługi maszyn powinny być umieszczone przy każdej maszynie lub urządzeniu na każdym stanowisku pracy, instrukcje higieny w salach szpitalnych, powinny być umieszczone nad stanowiskiem wykonywanych czynności. (Kamińska A. 2013, s. 428)

Rodzaje instrukcji

 • instrukcji obsługi i pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • instrukcji programowania komputera
 • instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 • instrukcji montażu urządzeń
 • instrukcja obsługi urządzenia
 • instrukcji dotyczących prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
 • instrukcji magazynowania
 • instrukcji stanowiskowych dotyczących postępowania w trakcie pracy
 • instrukcji stosowania środków do ochrony indywidualnej
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania prac budowlanych
 • instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • instrukcji poselskiej
 • instrukcji kancelaryjnych
 • instrukcji sanitarnych
 • instrukcji udzielania pierwszej pomocy

Zasady pisania instrukcji

 • Pisać zwięźle, precyzyjnie i na temat, tak aby dobrze poinstruować osobę jakie czynności ma wykonać
 • Używać bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym
 • Zadać o logiczną kolejność punktów

Przykładowa instrukcja obsługi

1. Czynności jakie powinien wykonać pracownik przed rozpoczęciem pracy:

 • przewietrzyć pomieszczenie
 • sprawdzić stan wtyczki do której będzie podpięta kserokopiarka
 • sprawdzić zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia
 • sprawdzić stan papieru w podajniku

2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

 • Obsługiwać kserokopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną

skupiać uwagę na czynnościach związanych z obsługą urządzenia

 • Często wietrzyć pomieszczenie, w którym się pracuje
 • przerwać czynności związane z obsługą i gdy zauważymy nieprawidłowości związane z pracą kserokopiarki (dym, nieprzyjemny zapach wydobywający się z zewnątrz urządzenia)
 • Zanim zaczniemy wyjmować zablokowany papier należy wyłączyć urządzenie z prądu
 • regularnie czyścić podajnik i szybę preparatem przeznaczonym do tych celów
 • w przypadku dostania się tonera do oka, przemyć obficie ciepłą wodą i udać się do lekarza

3. Czynności zakazane pracownikowi obsługującego kserokopiarkę

 • obciążenie urządzenia ciężkimi przedmiotami
 • wykonywanie samodzielnie czynności niezgodnych z instrukcją eksploatacyjną
 • otwiera górnej pokrywy w trakcie pracy urządzenia
 • wyłączanie kserokopiarki od jej zasilania w trakcie pracy
 • kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką
 • używania różnego rodzaju środków nieprzeznaczonych do mycia kserokopiarki

Zasady BHP a Kodeks Pracy

Zgodnie z Artykułem 23711. § 1. Kodeks Pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Patrz także: Procedury i instrukcje

Bibliografia

 • Dynowska M. (2018), Szczegółowa instrukcja Bezpieczeństwa pracy na ćwiczeniach labatoryjnych w Katedrze Mykologii
 • Jankowiak J. (2007) Prawo pracownika do zakładowegi zasobu wiedzy w sferze BHP
 • Jóźwiak J. (2010), Pracownia informatyczno-handlowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 35
 • Kamińska A. (2013), Prawo pracy 1560 pytań i odpowiedzi, Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, s. 428
 • Spychała M. Grzelczak A. (2014)Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1974r. Art. 11. (Dz. U. Nr 24, poz. 141) Kodeks pracy

Autor: Paulina Pilszak

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Aeg Vvw6020a

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Aeg Vvw6020a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Aeg Vvw6020a