Specyfikacja ogólna Ge Jes833wy

Ge Jes833wy jest specyfikacją ogólną, która została stworzona przez General Electric. Specyfikacja ta jest szeroko stosowana w aplikacjach przemysłowych i jest przeznaczona do wspierania wszelkiego rodzaju maszyn elektrycznych, w tym silników elektrycznych, przetwornic itp. Specyfikacja ta określa wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn, a także przepisy dotyczące ich konstrukcji, montażu i eksploatacji. Specyfikacja ta zapewnia, że maszyny elektryczne są wystarczająco bezpieczne dla personelu i odpowiednio wytrzymałe w eksploatacji, a także że są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja ogólna Ge Jes833wy

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3309784442077420849

[Go Back]

Klasy ogólne i metody | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Typy ogólne wprowadzają pojęcie parametrów typu do platformy. NET, co umożliwia projektowanie klas i metod odroczenia specyfikacji jednego lub większej liczby typów do momentu zadeklarowania i utworzenia wystąpienia klasy lub metody przez kod klienta. Na przykład przy użyciu ogólnego parametru Ttypu można napisać pojedynczą klasę, której może używać inny kod klienta bez ponoszenia kosztów lub ryzyka rzutowania środowiska uruchomieniowego lub operacji bokserskich, jak pokazano poniżej:

// Declare the generic class.public class GenericList<T>{public void Add(T input) {}}class TestGenericListprivate class ExampleClass {}static void Main()// Declare a list of type int.GenericList<int> list1 = new GenericList<int>();list1. Add(1);// Declare a list of type string.GenericList<string> list2 = new GenericList<string>();list2. Add("");// Declare a list of type ExampleClass.GenericList<ExampleClass> list3 = new GenericList<ExampleClass>();list3. Add(new ExampleClass());}}

Klasy ogólne i metody łączą możliwości ponownego wykorzystania, bezpieczeństwo typów i wydajność w taki sposób, że ich odpowiedniki nieogólne nie mogą. Typy ogólne są najczęściej używane z kolekcjami i metodami, które na nich działają. System. Collections. Generic Przestrzeń nazw zawiera kilka klas kolekcji opartych na generyce. Kolekcje inne niż ogólne, takie jak ArrayList nie są zalecane i są przechowywane w celach zgodności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Generics in. NET (Typy ogólne na platformie. NET).

Można również utworzyć niestandardowe typy ogólne i metody, aby zapewnić własne uogólnione rozwiązania i wzorce projektowe, które są bezpieczne i wydajne. Poniższy przykład kodu przedstawia prostą ogólną klasę listy połączonej do celów demonstracyjnych. (W większości przypadków należy użyć klasy dostarczonej przez platformę List<T>. NET zamiast tworzyć własne). Parametr T typu jest używany w kilku lokalizacjach, w których typ konkretny jest zwykle używany do wskazania typu elementu przechowywanego na liście. Jest on używany w następujący sposób:

 • Jako typ parametru metody w metodzie AddHead.
 • Jako zwracany typ Data właściwości w zagnieżdżonej Node klasie.
 • Jako typ prywatnego elementu członkowskiego data w zagnieżdżonej klasie.
 • T jest dostępny dla klasy zagnieżdżonej Node. Gdy GenericList<T> wystąpi wystąpienie z konkretnym typem GenericList<int>, na przykład jako, każde wystąpienie klasy zostanie zastąpione T elementem int.

  // type parameter T in angle brackets// The nested class is also generic on T.private class Node// T used in non-generic constructor.public Node(T t)next = null;data = t;}private Node? next;public Node? Nextget { return next;}set { next = value;}}// T as private member data type.private T data;// T as return type of property.public T Dataget { return data;}set { data = value;}}}private Node? head;// constructorpublic GenericList()head = null;}// T as method parameter type:public void AddHead(T t)Node n = new Node(t);n. Next = head;head = n;}public IEnumerator<T> GetEnumerator()Node? current = head;while (current! = null)yield return current. Data;current = current. Next;}}}

  Poniższy przykład kodu pokazuje, jak kod klienta używa klasy ogólnej GenericList<T> do utworzenia listy liczb całkowitych. Po prostu zmieniając argument typu, można łatwo zmodyfikować następujący kod w celu utworzenia list ciągów lub dowolnego innego typu niestandardowego:

  class TestGenericList// int is the type argumentGenericList<int> list = new GenericList<int>();for (int x = 0; x < 10; x++)list. AddHead(x);}foreach (int i in list)System. Console. Write(i + " ");}System. WriteLine("\nDone");}}

  Omówienie typów ogólnych

 • Użyj typów ogólnych, aby zmaksymalizować ponowne użycie kodu, bezpieczeństwo typów i wydajność.
 • Najczęstszym zastosowaniem typów ogólnych jest tworzenie klas kolekcji.
 • Biblioteka klas platformy. NET zawiera kilka ogólnych klas kolekcji w przestrzeni nazw. Kolekcje ogólne powinny być używane zawsze, gdy jest to możliwe, zamiast klas, takich jak ArrayList w System. Collections przestrzeni nazw.
 • Możesz tworzyć własne interfejsy ogólne, klasy, metody, zdarzenia i delegaty.
 • Klasy ogólne mogą być ograniczone, aby umożliwić dostęp do metod dla określonych typów danych.
 • Informacje o typach używanych w typie danych ogólnych można uzyskać w czasie wykonywania przy użyciu odbicia.
 • specyfikacja języka C#

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja języka C#.

  Zobacz też

 • Typy ogólne w. NET

Dodatkowe zasoby

Specyfikacja ogólna Ge Jes833wy

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja ogólna Ge Jes833wy

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja ogólna Ge Jes833wy