Serwis techniczny Fujitsu Airstage Ar25

Serwis techniczny Fujitsu Airstage Ar25 to profesjonalny serwis techniczny, który oferuje wsparcie techniczne dla urządzeń Fujitsu Airstage Ar25. Serwis oferuje szeroki zakres usług, w tym: naprawy, konserwacje, przeglądy, instalacje, aktualizacje i wiele innych. Serwis wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i metody, aby zapewnić najwyższą jakość usług, a także szybką i skuteczną obsługę. Dzięki wykwalifikowanym serwisantom i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie usług technicznych, firma Fujitsu Airstage Ar25 oferuje profesjonalną i wysokiej jakości usługę techniczną.

Ostatnia aktualizacja: Serwis techniczny Fujitsu Airstage Ar25

Helpdesk Fujitsu Polska

Godziny pracy: pon. - pt. 9:00 – 17:00
Zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu posiadającego gwarancję Collect & Return i Bring-In oraz zgłoszenia dotyczące wsparcia technicznego prosimy zgłaszać pod numer

Telefon: 0 801 300 100 – koszt jak za połączenie lokalne
Telefon: +48 22 177 84 08 – opłata według taryfy operatorae-mail: techsupport. com

Calldesk Fujitsu Polska

Godziny pracy: 24h przez 7 dni w tygodniu

Zgłoszenia awarii sprzętu klientów posiadających kontrakt serwisowy oraz posiadających sprzęt z gwarancją onsite z gwarantowanym czasem naprawy lub bez niego:

Telefon: +48 22 574 12 34 – opłata według taryfy operatora
Telefon: +48 500 332 264 – opłata według taryfy operatora
fax: +48 22 574 1235

e-mail: calldesk. com

Gwarancja realizowana w trybie onsite jest standardem m,. in. dla wszystkich produktów z rodziny:

 • Serwery Fujitsu PRIMERGY, PRIMEQUEST
 • Macierze, biblioteki, biblioteki VTL Fujitsu ETERNUS

Warunki Gwarancji dla urządzeń marki FUJITSU

01/2021

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń klimatyza­cyjnych marki FUJITSU, (dalej: „Urządzenia”), zakupio­nych w sieci dystrybucyjnej Generalnego Dystrybutora urządzeń marki FUJITSU w Polsce - firmy

KLIMA-THERM Spółka z ograniczo­ną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa.

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych Urządzeń marki FUJITSU, zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczy­pospolitej Polskiej z grupy

- SPLIT/MULTI

- VRF AIRSTAGE

- Rekuperatory

Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wyko­nuje Sprzedawca/Dystrybutor, który posiada aktualny status Autoryzowanego Partnera Serwisowego: wymieniony w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Gwarant”). Obowiązki i prawa Gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Auto­ryzowanego Partnera Serwisowego, pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej.

Autoryzowany Partner Serwisowy (dalej: „APS”) – to Firma posiadająca ważny certyfikat APS wydany przez Generalnego Dystrybutora.

Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze posta­nowienia Karty Gwarancyjnej.

 1. Okres gwarancji

1. 1 Gwarancja na Urządzenia obejmuje bezpłatne części zamienne i robo­ciznę w okresie 5 lat od daty sprzedaży Urządzenia, pod warunkiem łącznego spełnienia przez użytkownika Urządzenia wymogów określonych w rozdziale 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

1. 2 W pozostałych przypadkach gwarancja na urządzenia wy­nosi 12 miesięcy od daty sprzedaży Urządzenia.

 1. Zakres gwarancji
 2. 2. 1 Gwarancją objęte są usterki Urządzenia spowodowane wa­dliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, wadami materiału lub wykonania, tkwiącymi bezpośrednio w części lub w samym Urządzeniu, powodując techniczną niesprawność Urządzenia.

  2. 2 Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych Urządzeń uprawnione są wy­łącznie podmioty mające status APS. Status APS wraz z ważnym certyfikatem wydanym przez Klima-Therm sp. z o. o. upoważnia podmiot do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urzą­dzeń odpowiednio typu Split i Multi/ Airstage VRF/ Domo­wa Pompa Ciepła WATERSTAGE. 3 Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charak­terze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady ob­jętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie. 4 Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez Klienta:

  a\ czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, popra­wek i uzupełnień) Karty Gwarancyjnej zawierającej:

  • zestawienie Urządzeń,
  • dane osoby będącej instalatorem/uruchamiającym (APS),
  • dane i pieczęć Sprzedawcy,
  • datę sprzedaży,
  • nr faktury,
  • datę pierwszego uruchomienia,
  • protokół rozruchu (poświadczenie pierwszego urucho­mienia),
  • poświadczenie dat płatnych przeglądów, dokonywa­nych przez APS przez okres trwania gwarancji, na zasadach określonych w rozdziale 3 Karty Gwarancyjnej,

  b\ ważnego dowodu zakupu Urządzenia (faktura, rachunek, paragon) z datą sprzedaży zgodną z danymi umieszczony­mi w Karcie Gwarancyjnej,

  c\ protokołu zdawczo-odbiorczego montażu i uruchomie­nia instalacji urządzenia klimatyzacyjnego,

  d\ wadliwego Urządzenia, jeśli na Kliencie ciąży obowiązek dostarczenia go do APS. 5 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji jest terminowe dokonywanie przeglądów technicznych przez APS na zasadach określonych w rozdziale 3, zgodnie z uzyskanym statusem. 6 Urządzenia o wadze równej lub wyższej niż 10 kg naprawiane będą na miejscu u Klienta. W pozostałych przypadkach (waga poniżej 10 kg) Urządzenia naprawiane będą w punkcie serwisowym Gwaranta. Wysyłający Urządzenie pokrywa koszty związane z wysyłką Urządzenia, w tym koszt ubezpieczenia i należytego zabezpieczenia Urządzenia podczas transportu. 7 Gwarant może odmówić nieodpłatnej naprawy Urządzenia w przypadku:

 3. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z da­nymi na Urządzeniu,
 4. naruszenia plomb,
 5. naruszenia postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
 6. 2. 8 Wady ujawnione i zgłoszone w okresie trwania gwarancji będą usuwane w ter­minie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Gwaranta prawidłowego, pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu. Sposób usuwania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant. 9 W przypadku konieczności sprowadzenia części zamien­nych, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie. 10 O wystąpieniu wady Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wady, powiadomić pisemnie lub mailowo Gwaranta. Prawidłowe powiadomienie o ujawnionych wadach musi każdorazowo zawierać:

 7. dane zgłaszającego (telefon, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej),
 8. nr karty gwarancyjnej,
 9. nr fabryczny Urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie,
 10. data sprzedaży Urządzenia,
 11. opis wady Urządzenia,
 12. przedstawienie dowodów jednoznacznie potwierdzających realizację cyklicznych przeglądów technicznych, zgodnie z warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej, przez co rozumie się przede wszystkim wpis w Karcie Gwarancyjnej w tabeli „Adnotacje o czynnościach serwisowych dokonywanych przez APS”
 13. adres miejsca zamontowania urządzenia. 11 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania Urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera naprawionego Urządzenia z punktu serwisowego APS, mimo powia­domienia go o dokonaniu naprawy.

  W przypadku gdy Klient nie odbiera naprawionego Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia o do­konaniu naprawy, zastrzega się prawo do likwidacji Urządzenia. 12 Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione pod­czas naprawy stają się własnością gwaranta. Gwarant odbiera te części od Klienta, wpisując o tym wzmiankę do protokołu awarii. 13 W przypadku gdy Klient uniemożliwia Gwarantowi wykonanie naprawy gwarancyjnej Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia Klienta o gotowości do dokonania naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy i anulowania zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta. Odmowa wykonania naprawy z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń względem Gwaranta. 14. Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni i bezpieczny dostęp do Urządzenia, na każdym etapie wykonywania naprawy gwarancyjnej. W przypadku Urządzeń podwieszonych lub zainstalowanych na znacznych wysokościach, Gwarantowi powinien być zapewniony dostęp do Urządzenia bez wykorzystania urządzeń dźwigowych lub wysokościowych. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Klient. Prace związane z odłączeniem odpowiednich instalacji związanych z Urządzeniem leżą po stronie Klienta. Gwarant ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, w którym Klient nie zapewnił odpowiedniego i bezpiecznego dostępu do Urządzenia. Odmowa dokonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia Klienta do dochodzenia roszczeń od Gwaranta. 15 Usuwanie wad nieobjętych gwarancją odbywa się na warunkach pełnej odpłatności za dokonanie naprawy. Ponadto, w przypadku bezpodstawnego wezwania Gwaranta do naprawy gwarancyjnej, kosztami zostanie obciążony Klient, który dokonał bezpodstawnego zgłoszenia.

  1. Gwarancyjne przeglądy techniczne
  2. 3. 1 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji przez okres 5 lat, jest cykliczne dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku, począwszy od daty sprzedaży Urządzenia, płatnych przeglądów tech­nicznych Urządzeń, przeprowadzanych wyłącznie przez APS, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej. Obowiązek terminowego i cyklicznego, spełnienia tego warunku spoczywa na Kliencie.

   3. 2 Przeglądy techniczne muszą odbywać się przed sezonem

   letnim (w marcu, kwietniu lub maju) oraz przed sezonem zimowym (we wrześniu, październiku lub listopadzie). Okres pomiędzy następującymi po sobie przeglądami nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 3 W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, APS w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warunkujących wykonywanie uprawnień wynikających

   z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja APS w tym zakresie jest ostateczna. 4 Przeglądy techniczne przeprowadzane przez APS są w całości odpłatne, a ich koszt pokrywa Klient. 5 Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni dostęp do Urządzenia, w trakcie wykonywania przeglądu technicznego. Wszelkie koszy związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Klient. Punkt 2. 14 Karty Gwarancyjnej stosuje się odpowiednio. 6 W przypadku zaniechania przez Klienta dokonania co najmniej jednego okresowego przeglądu gwarancyjnego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, gwarancja przestaje obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

   1. Wyłączenie odpowiedzialności gwaranta
   2. 4. 1 Gwarancją nie są objęte:

   3. części Urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki itp. ),
   4. uszkodzenia Urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
   5. mechaniczne uszkodzenia Urządzeń i wywołane nimi wady,
   6. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej),
   7. usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,
   8. czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie, g. usterki spowodowane błędnym doborem Urządzenia,
   9. usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem Urządzenia, i. produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.
   10. 4. 2 Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów wyłącznie przez APS.

    4. 3 Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych Urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta. 4 Gwarant nie odpowiada wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w Urządzeniu. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne w wysokości wartości wadliwych części. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody, utratę zysków, kary umowne poniesione przez Klienta, straty spowodowane przestojami Urządzenia w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkody majątkowe (bezpośrednie i pośrednie) spowodowane przestojem Urządzenia. 5 Decyzja APS w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną. 6 APS oraz przedstawiciele, którzy sprzedali Urządzenia, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.

    1. Postanowienia końcowe
    2. 5. 1 Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane według warunków gwarancji obowiązujących w czasie sprzedaży Urządzenia.

     5. 2 Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

     5. 3 Obecne warunki gwarancji dotyczą Urządzeń zakupionych po 01. 02. 2021

     Rozbudowane funkcje monitorowania i analizy, które ułatwiają instalację i konserwację

     • Stan pracy systemu może być monitorowany i analizowany w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości w działaniu.
     • Dane dotyczące stanu działania systemu można zapisać w komputerze, co umożliwia zdalny dostęp.
     • W przypadku dużego budynku lub hotelu można kontrolować i monitorować do 400 jednostek wewnętrznych w jednym systemie sieciowym VRF.
     • Oprogramowanie to można podłączyć do dowolnego punktu linii przesyłowej za pomocą adaptera USB (sprzedawanego oddzielnie).
     *
     Zapisane dane mogą być wyświetlane w trybie offline. Należy pamiętać, że dane zapisane przez następujące aplikacje nie mogą być wyświetlane.
     • UTR-YSTB/UTR-YSTC (Narzędzie serwisowe)• UTR-YMSA (narzędzie WWW do monitorowania)
     Automatyczna kontrola działania obiegów chłodniczych

     Po zainstalowaniu systemu kontrola działania może być przeprowadzona automatycznie. Funkcja autodiagnozy określa, czy wszystkie wartości czujników są normalne, co zmniejsza potrzebę kontroli ręcznych. Wynik diagnozy może być przedstawiony w raporcie.

     Następujące wartości czujników są sprawdzane automatycznie:

    3. Temperatura na wylocie
    4. Bardzo wysokie ciepło
    5. Rura wysokiego ciśnienia
    6. Rura niskiego ciśnienia
    7. Uwaga:Wynik autodiagnozy należy stosować wyłącznie w celach tymczasowych. Podczas podejmowania ostatecznej decyzji należy kierować się własnym osądem.

     Zdalne wsparcie techniczne i konserwacja

     Ekran kontrolny w miejscu instalacji może być udostępniany personelowi w miejscu instalacji oraz technikowi serwisowemu w zdalnej lokalizacji. Gdy technik serwisowy odwiedza miejsce instalacji w celu rozwiązania problemu, stan działania systemu może być udostępniany w czasie rzeczywistym zdalnemu centrum serwisowemu w celu uzyskania pomocy. Personel na miejscu może prowadzić czat online ze zdalnym centrum serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

     Wykresy trendów

     Aplikacja poprzedniej generacji może wyświetlać tylko 3 zestawy danych z czujników. To narzędzie serwisowe może wyświetlać jednocześnie wiele wykresów trendów, dzięki czemu cykle chłodzenia mogą być monitorowane i sprawdzane bardziej szczegółowo.

     Wymagania dotyczące komputera

     UTY-ASGXZ1System operacyjny
    8. Microsoft® Windows® 7 Professional (32- lub 64-bitowy) z dodatkiem SP1
    9. Microsoft® Windows® 8. 1 (32- lub 64-bitowy)
    10. Microsoft® Windows® 10 (32- lub 64-bitowy)
    11. PROCESOR

     1 GHz lub szybszy

     Pamięć
    12. 1 GB lub więcej (w przypadku systemów operacyjnych Windows Vista®, Windows® 7 [32-bitowego], Windows® 8. 1 [32-bitowego] i Windows® 10 [32-bitowego])
    13. 2 GB lub więcej (dla systemów operacyjnych Windows® 7 [64-bitowego], Windows® 8. 1 [64-bitowego] i Windows® 10 [64-bitowego])
    14. DYSK TWARDY

     Co najmniej 40 GB wolnego miejsca

     Rozdzielczość ekranu

     1366 x 768 pikseli lub więcej

     Interfejs
    15. 2 porty USB*
    16. 1 port USB jest wymagany do podłączenia klucza zabezpieczającego oprogramowanieDo podłączenia interfejsu sieciowego USB Echelon® U10 wymagany jest 1 port USBOprogramowanie

     Internet Explorer® 11 lub Microsoft Edge, Adobe® Reader® 9. 0 lub nowszy

     Specyfikacja zawartości opakowaniaPamięć White-USB (klucz sprzętowy zabezpieczający oprogramowanie) × 1Klucz zabezpieczający oprogramowanie podłączany do portu USB komputera z zainstalowanym narzędziem Service Tool. To oprogramowanie pracuje na komputerze z kluczem sprzętowym WibuKey lub White-USB.Funkcje oprogramowania
    17. Rozwiązywanie problemów odbywa się poprzez zdalne monitorowanie każdego urządzenia klimatyzacyjnego podczas okresowej kontroli systemu.
    18. Powiadomienie o błędzie jest automatycznie przesyłane do kilku lokalizacji przez Internet*1.
    19. Do działania wymagane jest dedykowane łącze internetowe lub publiczna linia telefoniczna.
    20. Potwierdzeniem wystąpienia błędu może być alert o błędzie lub informacja o stanie sprzętu uzyskana ze zdalnej lokalizacji.
    21. Dane z monitoringu mogą być pobierane w zdalnej lokalizacji. Dane te mogą być dostępne i wyświetlane w trybie offline.
    22. Komputer monitorujący nie musi mieć zainstalowanego żadnego specjalnego oprogramowania, ale musi mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową.
    23. *1:Wymagany jest dostęp do internetowej poczty e-mail.Przegląd systemu monitorowania Web

     Obsługa do 4 systemów sieciowych VRF

     Do komputera można podłączyć do 4 adapterów USB, co umożliwia monitorowanie nawet 1600 jednostek wewnętrznych. Do zastosowania w dużym budynku lub hotelu.

     UTY-AMGXZ1
    24. Porty USB (jeden dla interfejsu sieciowego USB Echelon® U10 i do 4 portów dla kluczy zabezpieczających oprogramowania)
    25. Interfejs połączenia zdalnego: Internet poprzez sieć LAN lub port Ethernet
Serwis techniczny Fujitsu Airstage Ar25

Bezpośredni link do pobrania Serwis techniczny Fujitsu Airstage Ar25

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Serwis techniczny Fujitsu Airstage Ar25