Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dewalt Dw682

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dewalt DW682 obejmują wymagania, aby korzystać z tego produktu w odpowiedzialny sposób. Przede wszystkim, należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zanim zaczniesz korzystać z narzędzia. Należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną lub wyposażenie, w tym okulary ochronne, gogle i maskę na twarz. Narzędzie powinno być używane tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Dodatkowo, należy upewnić się, że narzędzie jest w dobrym stanie technicznym i wyposażone w oryginalne części. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi producenta przed użyciem narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dewalt Dw682

2. 1- İşe başlamadan önce bildirilmesi gereken sigortalılar

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabisigortalı sayılanlar, çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten en geç bir günönce “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” (EK-7) ile işverenleri tarafından Kuruma bildirilecektir.

Bu sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin Kanunun 8 inci maddesinin birincifıkrasında ve SSİY’nin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelerde Kurumaverilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince idari paracezası uygulanacaktır.

2. 2- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesininişverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesigerekmektedir.

Belgenin yasal sürede Kuruma verilip verilmediğinin tespitinde, inşaat işyerleri için işyerisicil numarasında (41XX, 42XX, 43XX), balıkçılık işyerleri için (03XX), tarım işyerleri için(01XX), hayvancılık işyerleri için (011X) numaralı iş kolu kodlarına bakılır.

Örnek- 15/1/2009 tarihinde balıkçılık işyerinde işe başlatılacak kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 15/1/2009 tarihinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 3- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe başlatılan sigortalılar

Yabancı ülkelere sefer yapan Türk bayraklı kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarına seferesnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisindeişe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından Kuruma verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesiyasal süresinde Kuruma verilmiş sayılacaktır.

Örnek- İstanbul’dan 23/2/2012 tarihinde İtalya’ya sefere giden gemide sefer esnasında 27/2/2012 tarihinde Yunanistan’da işe alınan sigortalının işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesigereken son tarih 27/3/2012’dir.

2. 4- İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar

Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılantarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinintescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süredeverilmiş sayılacaktır.

Örnek- 27/2/2009 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden 1 sigortalının çalışmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bu durumda, işyerinin tescil tarihi sigortalı çalışmaya başladığı tariholacağından; 2/3/2009 tarihinde 8, 18/3/2009 tarihinde 3 ve 27/3/2009 tarihinde çalışmayabaşlayan 3 sigortalının bildirimi tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde yapılmış olmasıhalinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olacaktır.

2. 5- Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel

657 sayılı Kanun, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı UzmanErbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 233 ve 399 sayılı kanunhükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum vekuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsündeçalışanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olanlar ile 657 sayılıKanun gereğince geçici personel statüsünde çalıştırılan personelin bildirimi çalışmayabaşladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma yapılır.

İşsizlik sigortası primi kesilmeyen sigortalıların hizmetlerinin bildirimi aylık prim vehizmet belgesinin “13” numaralı belge türü ile yapılır.

Örnek- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine tabi olarak 19/3/2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmaya başlayacak sigortalının işe giriş bildirgesinin19/4/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 6- Kamu idarelerince yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere işe alınanlar Kanunla, kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere gönderilen veKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan personelin, yurtdışındaçalışmaya başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirimi yapılacaktır.

Örnek- 18/2/2009 tarihinde kamu kurumunun yurtdışı teşkilatında görevlendirilmek üzere işe alınan sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 18/3/2009 tarihine kadar (butarih dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 7- Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacaklar

Kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı vizesine tabi olup, Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışacak sigortalıların vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkinyazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar Kurumabildirilmesi gerekmektedir.

Örnek- 4/2/2009 tarihinde kamu kurumunda çalışmaya başlayan sigortalının Maliye Bakanlığı vize yazısı, ilgili kamu kurumuna 11/2/2009 tarihinde intikal etmiştir. Bu sigortalınınişe giriş bildirgesinin en geç 13/2/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi

2. 8- Özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel

4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum vekuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel nakledildikleri kamuidarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar Kuruma bildirilecektir.

Örnek- 17/6/1997 tarihinde özelleştirilen işyerinden 22/11/2008 tarihinde naklen bir kamu kurumuna atanan sigortalı, 25/11/2008 tarihinde işe başlamıştır. Bu sigortalının işe girişbildirgesinin en geç 27/11/2008 tarihine kadar Kuruma verilmesi gerekmektedir.

2. 9- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenöğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulanöğrencilerin sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma eğitim kurumlarınca staja veya meslekieğitime başladıkları tarihten önce verilmesi gerekmektedir.

2. 10- Tutuklu ve hükümlüler

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanların bildirimi; bunlarıçalıştıran kamu idareleri, işverenler ya da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş YurtlarıKurumunca işe başlatılmadan en geç bir gün önce Kuruma yapılacaktır.

2. 11- İŞKUR kursiyerleri

İŞKUR ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol gereğince, kursiyerlerin işlemleriaçılan tek bir dosya üzerinden İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

İŞKUR tarafından meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılankursiyerler için, işyeri sicil numarası, T. C. kimlik numaraları ve kursa başlangıç tarihleri izleyenayın 10’uncu günü akşamına kadar Kurumumuza bildirilmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgesi vegenel sağlık sigortası giriş bildirgesi istenmeden Kurumumuzca, bunların tescilleri T. kimliknumaralarına göre yapılacak, kursa başladıkları tarihten itibaren ise sigortalılıkları başlatılacaktır.

2. 12- 4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar

İŞKUR ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol (EK-8) gereğince, iş kaybı tazminatıalanların işlemleri açılan tek bir dosya üzerinden İŞKUR tarafından yapılmaktadır. İŞKURtarafından ilk iş kaybı tazminatının fiilen ödendiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar primlerininKurumumuza aktarıldığı tarihten itibaren bunların sigortalı bildirimi ve tescili yapılmışsayılmaktadır. Bu nedenle, bunlar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi ve genel sağlık sigortasıgiriş bildirgesi istenmeyecektir.

2. 13- İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar

İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarına katılan sigortalıların bildirimleri bunları çalıştıran işverenler tarafından işin başlama tarihinden öncesigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma yapılacaktır.

2. 14- Naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş işyerinde çalışanlar

İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek tescil işlemiyapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başkaünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışında Kurumayapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılacaktır.

Sigortalının hizmet akdinin sona erip ermediğinin tespiti Kurumun hizmet kayıtlarındanyapılacak, ayrıldığı işyerinden sonra ara vermeden nakil edildiği işyerinde işe başlaması halinde

bu sigortalının gerek işten ayrılış bildirgesi gerekse işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışındaverilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverenlerin bu durumdaki sigortalılar için e-sigorta yoluyla verecekleri işe girişbildirgesinde “İstisna Durum Bildirim Tablosu”nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermedenaynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlikmerkezince (SGİM/SGM) tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” alanı, işten ayrılışbildirgesinde ise işten ayrılış nedenlerinden “16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynıişverene ait diğer işyerine nakli” alanını seçmeleri gerekmektedir.

Örnek- (A) işyerinden 31/12/2009 tarihinde ayrılan sigortalının bu işverene ait (B) işyerinde 5/1/2010 tarihinde çalışmaya başladığı, işe giriş bildirgesinin 10/1/2010 tarihindeKuruma verildiği tespit edilmiştir. Sigortalı adına (A) işyeri tarafından verilen aylık prim vehizmet belgesinde 2009 yılı Aralık ayında 30 günlük hizmet bulunduğu, ancak işten ayrılış tarihive ayrılış nedeni bildirilmediği gibi sigortalı işten ayrılış bildirgesinin de verilmediğianlaşılmıştır. Bu durumda 5/1/2010 tarihinde (B) işyerinde çalışmaya başlayan sigortalınınhizmet akdinin kesintisiz olarak devam ettiğinden bahsedilmesi mümkün olmadığından, (B)işyerinden yasal süresi dışında verilen işe giriş bildirgesi, (A) işyerinden ise yasal süredeverilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgesi için idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

2. 15- İşverenin alt işverenine ait işyerinde çalışan sigortalılar

Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince işverenden, işyerinde yürüttüğü malveya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş içingörevlendirdiği sigortalıları çalıştıran alt işverenlerin aldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalılariçin ayrıca işyeri dosyası açılmamaktadır. Bu şekilde alt işveren tarafından çalıştırılansigortalılarla ilgili tüm işlemler asıl işveren adına açılan işyeri dosyasında yürütüldüğünden, altişverenlerin, işverene diğer alt işyerleri ya da asıl işyeri numarası üzerinden çalıştırdığısigortalılardan dolayı müstakil işveren durumunda görülmelerine imkan bulunmamaktadır.

Asıl işyerine ait numara ya da alt işveren numarası üzerinden sigortalı işe giriş bildirgesiverildikten sonra diğer alt işveren ya da asıl işveren yanında hizmet akdi sona ermeden çalışmayadevam eden sigortalılar için sonradan verilen işe giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmişsayılmaktadır.

Ancak, alt işverenin kendisine ait müstakil tescil edilmiş işyerinden başka işverendenaldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalıların bulunması halinde bu sigortalıların bildirimlerininkendilerine ait tescilli işyerinden Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Örnek 1- (C) işyeri 2/2/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış olup, 8 sigortalıyı 20/2/2009 tarihinde işe başlatmıştır. Bu işyerinden 16/2/2009 tarihinde iş alan (C-1) alt işvereniçalıştırdığı sigortalıları en geç 2/3/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) idari para cezasıuygulanmaksızın Kuruma bildirecektir.

Örnek 2- Yukarıdaki örnekteki işverenden 24/3/2009 tarihinde iş alan (C-2) alt işvereni çalıştırdığı 11 sigortalıyı en geç 23/3/2009 tarihinde Kuruma bildirecektir.

Örnek 3- (D) işyerinin (D-1) alt işyerinde çalışmaya başlayan sigortalının bu işyerindeki çalışması devam ederken (D-2) alt işyeri üzerinden hizmet bildirildiği anlaşılmış olup, aylık primve hizmet belgesinde sigortalının bu işyerlerinde kesintisiz olarak çalıştığı tespit edildiğinden(D-2) alt işyeri üzerinden sonradan verilen işe giriş bildirgesinden dolayı idari para cezasıuygulanmayacaktır.

2. 16- Devredilen işyerlerinden sigortalı bildirimi

Kanunun 11 inci maddesinde sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverenedevredilmesi veya intikal etmesi halinde yeni işveren, işi veya işyerini devraldığı tarihi takip edenon gün içinde işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlü olup, bu işlerde çalışan sigortalıların,sigorta hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeribildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmemekte olup, işlemlerin eski işyerinumarasından devam ettirilebilmesi için devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler işyeritescil kütüklerine kaydedilmektedir. Bu durumda işyeri devri halinde devreden ve devralanişverenin sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermesine gerekbulunmamaktadır.

Devir/intikal tarihinden önceki sürelere ilişkin sigortalı işe giriş/işten ayrılışbildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi eski e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile devir/intikaltarihinden sonraki sürelere ilişkin işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi iseyeni e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile Kuruma bildirilecektir.

Örnek- (A) işvereni 25/10/2011 tarihinde 15 sigortalısı olan işyerini, (B) işverenine devretmiştir. İşyerini devir alan (B) işvereni işyeri bildirgesini Kuruma vermiş, 2/11/2011tarihinde 5 sigortalı daha çalıştırmaya başlamıştır. Bu durumda devreden işverence 15 sigortalıiçin işten ayrılış bildirgesi, devralan işverence de işe giriş bildirgesi verilmeyecektir. Ancaksonradan 2/11/2011 tarihinde işe alınan 5 sigortalı için işe giriş bildirgesinin en geç 1/11/2011tarihine kadar yeni e-sigorta kodu ve şifresi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

2. 17- Nakledilen işyerlerinden sigortalıların bildirimi

Kanunun 11 inci maddesi ve SSİY’nin 33 üncü maddesi gereğince işyerinin faaliyettebulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakleden işverence; başka birişverene devredilmesi halinde devralan işverence nakil veya devir tarihini takip eden on güniçinde işyeri bildirgesi vermesine gerekmektedir.

Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakil edilenişyerlerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe girişbildirgesi düzenlenecek ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında Kuruma verilmesinden dolayıidari para cezası uygulanmayacaktır.

İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde iseişyerinin yeni adresi güncellenmekte ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda,nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin Kurumaverilmesine gerek bulunmamaktadır.

2. 18- Sigortalıların kendilerini bildirmesi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar,çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalıbildirim belgesi (EK-9) ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebilirler.

Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği halde sigortalıbildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya,gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol vedenetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delilteşkil etmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi, Kuruma Verilmesi ve Sigortalıların Tescili

1- Sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi

Bezpieczeństwo danych osobowych jest naszym priorytetem, dlatego podejmujemy szereg działań, aby chronić Twoje konto. Ty także możesz wdrożyć kilka rozwiązań, aby Twoje konto było bezpieczniejsze.

Oto co możesz zrobić, aby chronić swoje konto eBay i zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

Zmieniaj swoje hasło regularnie

Aby Twoje konto było bezpieczne, zalecamy regularne aktualizowanie hasła. Wybierz silne hasło, które będzie trudne do odgadnięcia dla innych osób.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby utworzyć silne nowe hasło:

 • Unikaj używania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia lub nazwa użytkownika
 • Rozważ użycie wyrażenia (np. fragmentu piosenki lub nazwy książki)
 • Użyj cyfr i znaków specjalnych
 • Nie używaj tego samego hasła, z którego korzystasz na innych kontach

Jeśli obawiasz się, że ktoś włamał się na Twoje konto eBay, zmień hasła zarówno do konta eBay, jak i prywatnego konta e-mail. Twoje hasło e-mail powinno być inne niż hasło eBay.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł na temat zmiany hasła.

Weryfikowanie tożsamości przy użyciu uwierzytelnienia wieloskładnikowego

Konta niektórych sprzedawców eBay zostały zmienione na konta płatności, dzięki czemu mogą oni wypłacać pieniądze na żądanie i dokonywać płatności na rzecz osób trzecich. Jeśli Twoje konto sprzedawcy eBay zostało zmienione na konto płatności, częściej będziemy prosić Cię o potwierdzenie tożsamości na eBay. Pomaga nam to dostosować się do przepisów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii oraz zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i informacji finansowych.

W ramach tej zmiany wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które obejmuje dodatkowe silne środki bezpieczeństwa. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe różni się od weryfikacji dwustopniowej. Jeśli wyłączysz weryfikację dwustopniową, weryfikowanie tożsamości może być nadal konieczne w innych przypadkach. Na przykład wprowadzenie hasła lub podanie jednorazowego kodu dostępu do zaufanego urządzenia może być wymagane podczas wykonywania określonych działań, w tym jeśli nie logowałeś(łaś) się do swojego konta przez ponad 90 dni, wysyłasz zwrot pieniędzy, aktualizujesz zarejestrowaną metodę płatności, adres e-mail lub numer telefonu. Aby korzystać z tej opcji, musisz być w stanie odbierać wiadomości SMS na swój zarejestrowany numer. Jeśli masz problem z odbieraniem wiadomości SMS, uruchom ponownie urządzenie mobilne i spróbuj jeszcze raz.

Jeśli Twoim kontem eBay zarządzają Twoi pracownicy, musisz zapewnić im możliwość zalogowania się i dokończenia procedury uwierzytelniającej za pomocą ich własnych danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Wskazówka
Jeśli nie możesz zalogować się do konta eBay, bo nie zaktualizowałeś(łaś) swojego numeru telefonu, skontaktuj się z nami, aby nas o tym powiadomić. Sprawdzimy, czy jesteś właścicielem konta, i zmienimy Twój numer telefonu, aby umożliwić Ci dostęp do konta eBay.

Dodaj weryfikację dwustopniową

Aby uaktywnić dodatkowe zabezpieczenie konta eBay, zdecydowanie zalecamy korzystanie z weryfikacji dwustopniowej. Po włączeniu weryfikacji dwustopniowej będziesz jedyną osobą, która może uzyskać dostęp do konta, nawet jeżeli ktoś pozna Twoje hasło.

Aktywacja weryfikacji dwustopniowej umożliwi Ci potwierdzenie swojej tożsamości przy każdym logowaniu do konta przez powiadomienie typu push w aplikacji eBay lub wpisanie kodu z przesłanej przez nas wiadomości SMS.

Aby dodać weryfikację dwustopniową w aplikacji eBay:

 1. Pobierz najnowszą wersję aplikacji eBay.
 2. Zaloguj się do swojego konta.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Logowanie i bezpieczeństwo.
 5. Wybierz Weryfikacja dwustopniowa.

Aby ustawić weryfikację dwustopniową za pomocą wiadomości SMS:

 1. Zaloguj się do swojego konta eBay.
 2. Przejdź do swojej nazwy w lewym górnym rogu i wybierz Ustawienia konta z menu rozwijanego.
 3. Wybierz Logowanie i bezpieczeństwo.
 4. Wybierz Edytuj obok Weryfikacji dwustopniowej.
 5. Wybierz Rozpocznij obok Zamów SMS.
 6. Aby dodać numer telefonu komórkowego, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli zmienisz zdanie i zechcesz wyłączyć weryfikację dwustopniową lub zmienić otrzymywanie wiadomości SMS na powiadomienia w aplikacji lub odwrotnie, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. Wyślemy Ci także wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o włączeniu lub wyłączeniu weryfikacji dwustopniowej.

Wskazówka
Aby zmienić metodę weryfikacji dwustopniowej, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. Anuluj bieżące ustawienia i aktywuj preferowaną metodę.

Dodaj zaufane urządzenie

Jeśli podczas weryfikacji dwustopniowej zobaczysz opcję „Zapamiętaj to urządzenie”, możesz wybrać łącze, aby dodać urządzenie jako zaufane. Gdy następnym razem będziesz logować się przy użyciu zaufanego urządzenia, możemy nie poprosić Cię o weryfikację dwustopniową, ale Twoje konto nadal będzie bezpieczne.

Pamiętaj, że jeśli zmienisz metodę weryfikacji dwustopniowej lub usuniesz zaufane urządzenie, musisz ponownie wykonać te kroki, aby dodać urządzenie. Możesz dodać maksymalnie 100 zaufanych urządzeń do swojego konta eBay. Zaufane urządzenia możesz wyświetlić w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji Logowanie i bezpieczeństwo na stronie Mój eBay > Konto.

Zaktualizuj swoje dane kontaktowe

Aktualizowanie informacji kontaktowych jest bardzo ważne, aby umożliwić nam szybkie przekazywanie informacji o Twoim koncie.

Jeśli zmienisz swój adres, numer telefonu lub ustawisz nowy adres e-mail, zaktualizuj informacje kontaktowe jak najszybciej, aby informacje o koncie były prawidłowe.

Przeczytaj nasz artykuł o zarządzaniu informacjami kontaktowymi.

Uważaj na fałszywe wiadomości e-mail

Fałszywe wiadomości e-mail, udające wiadomości od eBay, są wysyłane, aby uzyskać dostęp do Twoich haseł i innych informacji podlegających szczególnej ochronie. Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail, pochodzącą rzekomo od eBay,

Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule na temat zgłaszania fałszywych wiadomości e-mail.

Zgłaszaj wszelkie podejrzane działania na swoim koncie.

Pamiętaj o konieczności regularnego zaglądania na stronę Mój eBay i sprawdzania ustawień, aby upewnić się, że nikt nie ma dostępu do Twojego konta ani nie wprowadził zmian bez Twojej zgody. Sprawdzaj swoje aktywne oferty i aukcje na stronie Mój eBay, aby upewnić się, że są one Twoje. Jeśli coś uległo zmianie bez Twojej zgody, natychmiast

Jeśli podejrzewasz, że ktoś próbował przejąć Twoje konto, możemy je ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zablokować, aż upewnimy się, że możesz nim ponownie bezpiecznie zarządzać. Możemy także usunąć nieautoryzowane, fałszywe oferty lub aukcje.

Wskazówka
Na przejęcie konta mogą wskazywać sygnały, takie jak: widoczne oferty sprzedaży lub aukcje, które nie zostały przez Ciebie wystawione lub zmiana hasła bez Twojej wiedzy. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule Ktoś korzystał z mojego konta.

Materiały na temat bezpieczeństwa w USA

Czy jesteś gościem, czy gospodarzem, warto przed rezerwacją uzyskać niezbędne informacje. Poniżej wskazujemy wybrane miejsca, organizacje lu…

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dewalt Dw682

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dewalt Dw682

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dewalt Dw682