Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Bl6200

Firma Brother BL6200 oferuje szeroką gamę produktów i usług, w tym instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje te są niezwykle ważne, ponieważ umożliwiają przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i odpowiedniego wykonywania pracy. Instrukcja Brother BL6200 zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania produktów, w tym wytyczne dotyczące właściwego stosowania sprzętu ochronnego, przechowywania i używania produktów, bezpiecznego przemieszczania się i bezpiecznych procedur pracy. Gwarancja Brother BL6200 jest wyjątkowo korzystna i obejmuje wszystkie produkty firmy Brother BL6200, w tym sprzęt ochronny, w tym kamizelki ochronne, hełmy ochronne, buty ochronne, słuchawki ochronne, osłony na twarz i okulary ochronne. Gwarancja obejmuje również usługi serwisu i naprawy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Bl6200

Mając świadomość jak ważne jest BHP na budowie, a przy tym ile wypadków ma miejsce przy tego typu pracach, sporządzamy tanie i profesjonalne Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót. IBWR nie może mieć charakteru uniwersalnego. Dokument sporządzamy dopasowany pod konkretny plac budowy.

Dlaczego trzeba sporządzić IBWR?

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych ma na celu zapobieganie zagrożeniom i niebezpieczeństwom związanym z wykonywaniem robót budowlanych. Również musi wskazać sposoby postępowania w razie wystąpienia tych zagrożeń. Mowa o nich w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Dlaczego IBWR, a nie plan BIOZ?

Warto odwołać się do przepisów precyzujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. Konkretnie rozdzielają one plan BIOZ od instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Celem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz wdrożeniu takich rozwiązań aby w momencie realizacji inwestycji zapobiegły tym zagrożeniom. IBWR powinna zawierać opis obowiązków związanych z BHP na poziomie konkretnego zadania, gdzie poszczególne czynności są przypisane pracownikom posiadającym stosowne kompetencje; np. wskazanie sposobu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.

Tu należy dodać, że obowiązek opracowania IBWR obciąża wykonawcę, co jednoznacznie wynika z przepisów bhp podczas robót budowlanych. Za plan BIOZ odpowiada natomiast inwestor.

Dobrze przygotowany plan BIOZ i IBWR wspomagają proces koordynacji pod warunkiem, że są na bieżąco aktualizowane i stosowane do zarządzania bezpieczeństwem.

Kiedy opracowujemy IBWR?

Konieczność sporządzania Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek sporządzić instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Obowiązek dotyczy prac wskazanych w Prawie budowlanym:

 • prace przy których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych, mogących mieć wpływ na zdrowie i życie człowieka,
 • prowadzonych przy montażu, czy też demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 • prowadzonych w studniach, tunelach, a także pod ziemią,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, czy też czynnych linii komunikacyjnych,
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
 • prace których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.

Jakie IBWR opracowujemy?

Sporządzamy Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót:

 • betonowych,
 • brukarskich,
 • budowlanych,
 • ciesielskich,
 • dekarskich,
 • drogowych,
 • elektrycznych,
 • hydrotechnicznych,
 • instalacyjnych,
 • kubaturowych,
 • montażowych,
 • na rusztowaniach,
 • na wysokości,
 • sanitarnych,
 • ziemnych,
 • a także innych robót wykonywanych przez Klienta.

Nasze instrukcje zawierają następujące dane, które dotyczą:

 • realizowanej inwestycji,
 • wykonawcy,
 • wykonywanych prac (miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres, a także kolejność wykonywania),
 • pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
 • sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
 • substancji i materiałów niebezpiecznych,
 • zagrożeń,
 • warunków terenowych i lokalizacji miejsca pracy.

Jakie kary w związku z niedopełnieniem obowiązku IBWR?

 • 220 § 1 Kodeksu karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 283 § 1 Kodeks pracy – odpowiedzialność z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Oferujemy sporządzenie IBWR w atrakcyjnej cenie. Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom na budowie i uchroń się przed odpowiedzialnością karną.

Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń do naszego konsultanta.

Tel. 68 411 40 00

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP

Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Coraz częściej bhp w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według ISO 14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o bhp nazywany jest kulturą bezpieczeństwa.Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 • inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 • starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
 • głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Ponadto, jak wynika z przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 237¹¹ § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone powyżej pkt 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 8 lat.

Na drodze rozporządzeń osoby niespełniające kwalifikacji zachowują prawo wykonywania zawodu przez 8 lat, licząc od dnia wejścia rozporządzenia. Zatem osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające wyżej wymienionych wymagań kwalifikacyjnych, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań do 30 czerwca 2013 r. Po tym okresie nadal zachowują swoje uprawnienia, gwarantuje to Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.

Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy[edytuj | edytuj kod]

Ostrzeżenie dotyczące wykonywania pracy na terenie zakładu pracy

Zbiór różnych tablic ostrzegawczych BHP

Pracodawcy, jak i pracownicy mają wobec siebie liczne obowiązki. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dostarczenie środków ochrony, zapewniających pracownikom ochronę ich życia i zdrowia w środowisku pracy. Środki ochrony konieczne są w momencie, w którym nie ma możliwości neutralizacji szkodliwości środowiska pracy w sposób ogólniejszy. Świadczenia związane z bhp dzielimy na[1]:

 • środki ochrony indywidualnej bądź zbiorowej - rozumiane jako odzież ochronna lub/i środki ochrony wszystkich części ciała. Ich przeznaczeniem jest ochrona przed szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. O ich przeznaczeniu, czasie użyteczności, dostosowaniu do stanowiska i rodzaju pracy decyduje pracodawca w porozumieniu z organizacją związkową zgodnie z wymaganiami higienicznymi i sanitarnymi. Środki ochrony stanowią własność pracodawcy, który ma obowiązek poinformować pracowników o ich przeznaczeniu i metodach posługiwania się.
 • Odzież i obuwie robocze- pracodawca ma obowiązek je zapewnić, gdy istnieje ryzyko zabrudzenia lub zniszczenia odzieży czy obuwia własnego pracowników lub gdy istnieją ku temu przesłanki sanitarne, technologiczne albo bhp.
 • Konserwacja środków ochrony oraz odzieży roboczej - pracodawca zobowiązany jest do prania, odpylania, odplamiania, odkażania i konserwacji środków ochrony indywidualnej bądź zbiorowej oraz odzieży roboczej i obuwia zgodnie z zasadami sanitarnymi i higienicznymi.
 • Ekwiwalenty pieniężne z tytułu odzieży i obuwia roboczego lub ich konserwacji - w przypadku, gdy pracodawca wskaże stanowiska, na których dozwolona jest odzież własna, spełniająca zasady bhp. Ekwiwalent pieniężny przysługuje również w przypadku zlecenia konserwacji odzieży lub obuwia roboczego pracownikowi, musi to natomiast nastąpić za porozumieniem stron.
 • Szkolenia w dziedzinie bhp - zarówno pracodawca, jak i pracownik są ustawowo zobowiązani do znajomości przepisów bhp i ich stosowania. Pracownik bez przeszkolenia nie może być dopuszczony do pracy, pracodawca ma obowiązek takie szkolenie mu zapewnić.
 • Środki higieny - pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom dostęp do środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej. Ma również obowiązek zapewnienia pracownikom systemu oraz środków pierwszej pomocy.
 • Ochrona zdrowia - pracodawca zobligowany jest do minimalizowania niebezpieczeństw dla zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy oraz badania tych zagrożeń, na bieżąco informując o nich pracowników.
 • Badania lekarskie - każdy pracownik podlega badaniom lekarskim, wykonywanym wstępnie lub okresowo (również w przypadku absencji powyżej 30 dni).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ksiegowosc. pl [dostęp 2019-09-19] (ang. ).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • portalbhp. pl
 • Unijny portal „Zdrowie” – Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy:
  • Nr 139 dotycząca zapobiegania i kontroli ryzyka zawodowego spowodowanego przez substancje i czynniki rakotwórcze: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 148 dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i wibracją: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 152 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w przeładunkach portowych: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 155 dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy: tekst oryginalny, przekład
  • Protokół do Konwencji dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 167 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 170 dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji chemicznych w pracy: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 184 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie: tekst oryginalny, przekład
  • Nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy: tekst oryginalny, przekład

INSTRUKCJA BHP

bezpiecznej obsługi i użytkowania pieca konwekcyjnego model 43

I. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

1. Pracownik obsługujący piec przed rozpoczęciem pracy powinien być zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia.

ð przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy urządzenie zostało podłączone do gniazda posiadającego uziemienie

ð sprawdź czy wszystkie zabezpieczenia urządzenia są nie uszkodzone oraz zainstalowane we właściwy sposób,

ð przed użyciem wyczyścić komorę wypiekową wodą, a części zewnętrzne wilgotną szmatką.

ð przy pracy ciągłej - pokrętło minutnika przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, na poz. I do momentu włączenia pieca, uważać aby nie przekręcić poza opór ustawienia

ðprzy pracy czasowej – pokrętło przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na poz. 60 minut - uważając aby nie przekręcić poza opór ustawienia, następnie ustawić wybrany czas pieczenia. Po upływie ustawionego czasu rozbrzmiewa sygnał akustyczny oznajmiający koniec pieczenia.

ð przekręcić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pozycję wybranej temperatury. Lampka kontrolna gaśnie jeśli ustawiona temperatura w piecu zostanie osiągnięta i ponownie zapala się kiedy piec jest nagrzewany.

2. Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do pieczenia i podgrzewania produktów spożywczych, użycie go do innych czynności jest zabronione.

3. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez przeszkolony personel.

II. Podstawowe czynności podczas pracy.

ðpodczas pracy operator powinien korzystać z odzieży ochronnej wymaganej przepisami sanitarnymi,

ð należy zawsze pamiętać, że rozpoczęcie pieczenia ( włożenie pieczywa na blachach do pieca powinno się wykonywać dopiero wtedy gdy piec jest włączony, termostat jest ustawiony na żądaną temperaturę i kontrolka temperatury jest wyłączona,

ð przy wyjmowaniu pieczywa z urządzenia należy zawsze pamiętać iż istnieje ryzyko oparzenia w przypadku kontaktu z gorącymi elementami urządzenia lub pieczywem, dlatego zaleca się używanie rękawic termicznych do tych czynności.

III. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy.

ð umyć urządzenie po wyłączeniu z zasilania i ostygnięciu. Do mycia nie stosować środków szorujących, oraz substancji zwierających chlor, amoniak i inne substancje żrące,

ð po umyciu urządzenie wytrzeć miękką i suchą szmatką.

ð do czyszczenia szkła używać jedynie wody, nie czyścić kiedy szkło jest jeszcze ciepłe,

ð wszystkie czynności konserwacyjne przewidziane DTR-ką mogą być wykonywane przez osobę uprawnioną z odpowiednimi kwalifikacjami.

ð o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzenia niezwłocznie informować swojego

bezpośredniego przełożonego

ð w razie zaistnienia wypadku na urządzeniu natychmiast wyłączyć urządzenie od zasilania i

udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku

ð zabezpieczyć miejsce wypadku dla celów dochodzeniowych

ð powiadomić o zaistniałym wypadku bezpośredniego przełożonego

IV. Czynności zabronione:

ð używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem

ð obsługi maszyny przez osoby nieprzeszkolone,

ð dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione

ð użytkowania niesprawnego technicznie urządzenia.

ð w żadnym przypadku nie przykrywać rur wentylacyjnych urządzenia,

ð w żadnym przypadku nie używać stalowych szczotek do czyszczenia urządzenia.

UWAGA!

Nie wolno wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych i remontowych

na pracującym urządzeniu.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Bl6200

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Bl6200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Bl6200