Dokumentacja podstawowa Frigidaire Fed300e

Dokumentacja podstawowa Frigidaire Fed300e jest przewodnikiem po wszystkich funkcjach i opcjach tego systemu chłodzenia. W przewodniku znajdują się informacje dotyczące instalacji, konserwacji, napraw i konfiguracji systemu. Dokumentacja zawiera również szczegółowe informacje na temat działania systemu i wszystkich opcji, które oferuje. Zawiera ona również instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji systemu, a także wskazówki dotyczące wykrywania i usuwania problemów związanych z jego działaniem. Przewodnik jest ważnym narzędziem dla osób, które chcą zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę systemu chłodzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja podstawowa Frigidaire Fed300e

Dane dotyczące Wykonawcy:

Załącznik nr 1...., dn... 2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa...... Adres: miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa LubuskiegoZarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

PREZYDENT MIASTA SZCZECINPREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia program zdrowotny pn. Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku Ŝycia

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

p o s t a n a w i a mZARZĄDZENIE NR ON. 0050. 2447. 2013. PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

DZENIE RADY MINISTRÓWDz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowyZałącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Tarnobrzeg: W. Sz. II. 1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09. 11. 2011

Pedagog specjalny dokumentuje przebieg swojej pracy zarówno w dzienniku zajęć pedagoga specjalnego, jak i w dziennikach prowadzonych zajęć. Planuje i ewaluuje swoją pracę. Dokonuje oceny efektywności zajęć.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 0

Podstawowa dokumentacja pedagoga specjalnego:

- dziennik pedagoga specjalnego

- plan pracy

- sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego

- program zajęć rewalidacyjnych

- program zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Pedagog specjalny, podobnie jak pozostali specjaliści, prowadzi swój dziennik. 

Zgodnie bowiem z § 18 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista prowadzi dziennik, do którego wpisuje:

 • tygodniowy rozkład swoich zajęć,
 • zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań,
 • imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Swoje działania pedagog specjalny powinien dokumentować w dzienniku swoich zajęć i czynności

lub w dziennikach prowadzonych zajęć indywidualnych lub grupowych, odpowiednio do zakresu realizowanych zadań.

Natomiast pozostała dokumentacja, w tym arkusze obserwacji, powinna być gromadzona 

w indywidualnej teczce ucznia. 

Przykładowe zapisy w dzienniku

To zależy jakie czynności będzie pedagog wykonywać. Inne wpisy jeśli to będą zajęcia rewalidacyjne, a inne jeśli to diagnozowanie potrzeb, wsparcie nauczycieli czy włączanie ucznia w życie szkoły. 

Na przykład:

1. Diagnozowanie potrzeb ucznia/ uczniów w zakresie wsparcia emocjonalnego.

2. Obserwacja uczniów w czasie lekcji pod kątem przygotowania dostosowań wymagań edukacyjnych. 

3. Wspieranie nauczycieli w zakresie doboru metod i form pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 

4. Rozmowa z pracownikami MOPSu w celu opracowania planu wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji bytowej. Itd.

5. Rozmowa z rodzicem ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznych, w celu wypracowania i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, w tym nagród i konsekwencji.

Zakup teczkę nr 3 z dokumentacją pedagoga specjalnego.

PŁATNE MATERIAŁY DO SZKOLENIA:

1. Przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego.

2. Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych. 
3. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
4. Przykładowe programy zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
6. Przykładowe zapisy w dzienniku pedagoga specjalnego.
7. Certyfikat


Dokumentacja w zakresie oceny efektywności i sprawozdanie

1. Na koniec pierwszego półrocza pedagog specjalny przygotowuje sprawozdanie ze swojej pracy, chyba, że w danej szkole dyrektor ustali inaczej. Co najmniej 2 razy w roku dokonujemy oceny efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz zakresu i sposobu dostosowań.

3. Oceniamy także efektywność prowadzonych zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z PPP.

4. Co najmniej 2 razy w roku dokonujemy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia- WOPFU.

Teczkę nr 4 z ocenami efektywności oraz sprawozdaniem kupisz TUTAJ


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

✅Rozdział 3 Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz. I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m. in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ


Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Podstawowe informacje o dokumentacji celnej dla eksporterów

Podstawowe informacje o dokumentacji celnej dla eksporterów

Jako eksporter odpowiadasz za przygotowanie dokumentacji celnej.

Rodzaje wymaganych dokumentów zależą od typu eksportowanych towarów, ich wartości handlowej oraz kraju/terytorium będącego miejscem docelowym.

Najczęściej wymaganymi dokumentami eksportowymi są: międzynarodowy lotniczy list przewozowy (wymagany w przypadku wszystkich przesyłek) oraz faktura handlowa (wymagana w przypadku większości przesyłek mających wartość handlową i przesyłanych do krajów spoza Unii Europejskiej).

Porada eksperta: Poprawne przygotowanie całej dokumentacji pozwoli uniknąć opóźnień w odprawie celnej.

Twoja rola w procesie realizacji przesyłki międzynarodowej – krok po kroku

Rola eksportera

Krok 1: Nadawca przygotowuje dokumentację celną

Jeśli po raz pierwszy nadajesz przesyłkę międzynarodową w FedEx: Upewnij się, że masz włączoną funkcję Electronic Trade Documents® (ETD), która pozwala na przesłanie dokumentów w formie elektronicznej. Pamiętaj o przesłaniu pełnomocnictwa, które upoważni nas do wykonywania czynności związanych z odprawą celną w Twoim imieniu.

Jeśli po raz pierwszy przesyłasz towary tego typu: Upewnij się, że wysyłane towary są dozwolone na terenie kraju/terytorium docelowego. Na podstawie wymagań obowiązujących na terenie kraju/terytorium docelowego oraz typu towaru określ, jakie dokumenty celne będą wymagane.

Krok 2: Nadawca przygotowuje lotniczy list przewozowy, ustala termin odbioru i przesyła dokumentację celną

Podczas przygotowywania przesyłki należy na niej umieścić kopię lotniczego listu przewozowego oraz trzy kopie faktury handlowej.

Porada eksperta: Aby oszczędzić czas i papier, możesz przesłać dokumentację celną w narzędziu FedEx Ship Manager®.

Aby przesłać i przekazać dalej swoje dokumenty w formie elektronicznej (i tym samym uniknąć ich drukowania), wystarczy włączyć funkcję ETD w narzędziu FedEx Ship Manager.

Krok 3: Nadawca drukuje lotniczy list przewozowy oraz dokumentację celną i przykleja je do przesyłki

Nadaj przesyłkę w dogodnym dla siebie czasie.

Rola FedEx

Krok 4: Zadbamy o odprawę celną w miejscu eksportu

Przeprowadzimy przesyłkę przez proces odprawy celnej w miejscu eksportu. Skontaktujemy się z Tobą wyłącznie w razie brakującej lub niekompletnej dokumentacji.

Warto wiedzieć: Opóźnienia w odprawie celnej w miejscu eksportu występują rzadko.

Krok 5: Zadbamy o Twoją przesyłkę w tranzycie

Zadbamy o Twoją przesyłkę w tranzycie.

Krok 6: Zadbamy o odprawę celną w miejscu importu

Przeprowadzimy przesyłkę przez proces odprawy celnej w miejscu importu.

Będziemy kontaktować się z odbiorcą wyłącznie w celach związanych z pokryciem kosztów celnych i podatków lub w razie brakujących informacji (braku numeru EORI, pełnomocnictwa, niepełnych informacji o produkcie itd. ).

Porada eksperta: Odbiorca musi szybko odpowiedzieć na wszelkie zapytania dotyczące importowanej przesyłki, aby zapewnić jej terminową dostawę.

Rola importera

Krok 7: Odbiór przesyłki

Odbiorca otrzyma przesyłkę dostarczoną na adres wskazany w lotniczym liście przewozowym.

Krok 8: Pokrycie kosztów opłat celnych i podatków

O ile nie ustalono inaczej z nadawcą, odbiorca jest zobowiązany do pokrycia kosztów opłat celnych i podatków poniesionych przez FedEx.

Warto wiedzieć: W zależności od wartości przesyłki importer może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów opłat celnych i podatków przed odbiorem przesyłki.

Przydatne porady na temat odprawy celnej

Podczas przygotowywania dokumentacji i przesyłki:

 • Upewnij się, że na fakturze handlowej wyraźnie podano numery EORI eksportera i importera albo numer ewidencyjny/numer podatnika VAT (w przypadku firm spoza UE) bądź numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych).
 • Uwzględnij szczegółowy opis towarów w języku angielskim na fakturze handlowej.
 • Uwzględnij dane kontaktowe importera i eksportera.
 • Upewnij się, że informacje na fakturze handlowej pokrywają się z danymi w lotniczym liście przewozowym.
 • Umieść na przesyłce trzy egzemplarze faktury handlowej (oryginał i dwie kopie).

Narzędzia online FedEx przeprowadzą Cię przez proces przygotowywania przesyłki międzynarodowej. Pozwolą Ci przesłać wszystkie dokumenty celne i przekazać je elektronicznie.

Czym jest faktura handlowa i dlaczego jest wymagana?

Faktura handlowa to najważniejszy dokument wykorzystywany przez agencje celne w większości krajów do kontroli importu, wyceny towarów oraz ustalania wysokości cła.

Jest to międzynarodowy dokument przewozowy, który należy wypełnić w pierwszej kolejności, ponieważ stanowi podstawę wszelkich innych dokumentów handlowych. Informacje podane w innych międzynarodowych dokumentach przewozowych (w tym w lotniczym liście przewozowym lub na etykiecie wysyłkowej) muszą być zgodne z fakturą handlową.

Faktura handlowa jest przygotowywana przez eksportera i jest wymagana przez importera w celu udowodnienia własności oraz pokrycia kosztów opłat celnych i podatków.

W jakich sytuacjach jest potrzebna?

Faktura handlowa jest wymagana w przypadku wszystkich produktów/towarów (artykułów innych niż dokumenty) przesyłanych w ramach handlu międzynarodowego.

W jaki sposób mogę wypełnić i przesłać fakturę handlową?

Użyj narzędzia FedEx Ship ManagerTM dostępnego na stronie fedex. com, które przeprowadzi Cię przez proces wypełniania dokumentacji celnej. Można przesłać własne dokumenty lub wygenerować je automatycznie podczas korzystania z narzędzia.

Czym jest numer EORI?

Numer EORI to unikatowy identyfikator przypisany przez urząd celny w celu identyfikacji podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej. Jest wymagany w przypadku wszystkich firm oraz wszystkich rodzajów eksportowanych i importowanych przesyłek. Od 1 lipca 2009 roku, na mocy prawa unijnego, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do wdrożenia Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI).

Do czego potrzebny jest numer EORI?

Numer EORI jest wymagany na mocy prawa i należy go podać we wszystkich deklaracjach celnych dotyczących towarów importowanych do krajów/terytoriów spoza UE bądź eksportowanych do takich miejsc. Urzędy celne nie zatwierdzą żadnej przesyłki nieopatrzonej numerem EORI.

Jak uzyskać numer EORI?

Numer EORI jest przyznawany przez urząd celny w kraju / na terytorium, w którym mieszkasz lub prowadzisz działalność gospodarczą.

Złóż wniosek o numer EORI w Polsce

Ważna uwaga: Aby przekazać numer EORI za pośrednictwem biura elektronicznego, należy korzystać z komputera, na którym zainstalowano cyfrowy certyfikat Twojej firmy.

Gdzie należy podać numer EORI?

Numer EORI należy podać na fakturze handlowej oraz w naszych internetowych narzędziach wraz z informacjami o nadawcy.

Z kim mogę się skontaktować, aby zaktualizować informacje?

Jeśli Twój wniosek wciąż jest rozpatrywany, poinformuj nas niezwłocznie o zatwierdzeniu numeru EORI, wysyłając wiadomość na adres poland@fedex. com.

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to pisemne upoważnienie do reprezentowania danej osoby lub działania w jej imieniu w sprawach prywatnych, biznesowych lub innych kwestiach natury prawnej.

W tym przypadku pełnomocnictwo oznacza zgodę importera lub eksportera na przeprowadzenie odprawy celnej przez FedEx w jego imieniu.

Dlaczego jest to potrzebne?

Udzielenie pełnomocnictwa jest wymagane przez prawo. Urzędy celne w każdej chwili mogą poprosić o przedłożenie dowodu udzielenia pełnomocnictwa.

Jak udzielić pełnomocnictwa na rzecz FedEx?

Aby udzielić przedstawicielom FedEx pełnomocnictwa w zakresie realizacji odprawy celnej, wyślij je:

pocztą elektroniczną:
pocztą tradycyjną: FedEx Express, ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa

Oto lista towarów zabronionych w sieci FedEx.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakazów obowiązujących na terenie danego kraju/terytorium, skontaktuj się z nami.

 • Ludzkie zwłoki, ludzkie organy i części ciała, ludzkie i zwierzęce embriony, prochy ludzkie oraz ekshumowane szczątki ludzkie.
 • Materiały wybuchowe*
 • Broń palna i inna oraz jej części (dopuszczalne w przypadku przesyłek między USA a Portoryko).
 • Łatwo psujące się środki spożywcze oraz jedzenie i napoje wymagające chłodzenia lub innej formy kontroli otoczenia.
 • Żywe zwierzęta, w tym owady.
 • Rośliny i materiały roślinne, w tym cięte kwiaty (cięte kwiaty są dopuszczalne w przypadku przesyłek z USA do wybranych punktów w Kanadzie lub z Kolumbii, Ekwadoru i Holandii do USA).
 • Kupony loteryjne i urządzenia hazardowe w przypadku, gdy jest to zabronione przez prawo lokalne, stanowe, regionalne lub krajowe.
 • Pieniądze (monety, gotówka, waluty, banknoty i zbywalne papiery o wartości gotówkowej, np. akcje, obligacje i pisemne polecenia uznania rachunku).
 • Pornografia i/lub materiały obsceniczne.
 • Przesyłki** realizowane z zastosowaniem:
 • wniosku o zwrot cła, chyba że dokonano uprzednich ustaleń;
 • odprawy czasowej pod zabezpieczeniem – dopuszczalne wyłącznie w przypadku pierwszego importu z zastosowaniem opcji FedEx International Broker Select;
 • licencji amerykańskiego Departamentu Stanu;
 • karnetów;
 • zezwolenia na eksport udzielonego przez amerykańską Agencję do Walki z Narkotykami (DEA);
 • akredytywy. Przesyłki z zastosowaniem akredytywy są zasadniczo zabronione z wyjątkiem przesyłek z zastosowaniem akredytywy wymagającej „kurierskiego dowodu nadania” określonej w „Jednolitych zwyczajach i praktykach dotyczących akredytyw dokumentowych” UCP 600 – Art. 25, jeżeli przesyłka jest przesyłana za pomocą Międzynarodowego Lotniczego Listu Przewozowego FedEx Expanded Service;
 • formularza Certificate of Registration (CF4455).
 • Szkodliwe odpady, w tym między innymi zużyte igły podskórne, strzykawki lub inne odpady medyczne.
 • Przesyłki, które mogą spowodować uszkodzenia sprzętu lub innych przesyłek, obrażenia ciała personelu lub opóźnienie innych przesyłek.
 • Przesyłki, których obsługa wymaga od nas uzyskania specjalnej licencji lub zezwolenia na transport, import lub eksport.
 • Przesyłki lub towary, których przewóz, import lub eksport jest zabroniony przez jakikolwiek przepis, statut lub regulację.
 • Marihuana (w tym do użytku rekreacyjnego i leczniczego) oraz syntetyczne kannabinoidy.
 • Przesyłki z wartością deklarowaną dla urzędu celnego przekraczającą limit obowiązujący w danym miejscu.
 • Towary niebezpieczne (z wyjątkami określonymi w punkcie „Towary niebezpieczne” warunków przewozu Federal Express).
 • Martwe zwierzęta (przetwarzane lub nieprzetwarzane), w tym owady i zwierzęta domowe. Dozwolone są przesyłki do USA zawierające trofea myśliwskie poddane taksydermii lub całkowicie przetworzone (suszone) okazy całych zwierząt lub ich części.
 • Paczki, które są mokre, przeciekają lub wydają jakikolwiek zapach.
 • Produkty z dzikich zwierząt wymagające uprzedniego dopuszczenia do eksportu przez amerykańskie służby ds. połowu i dzikiej przyrody (Fish and Wildlife Service).
 • Przesyłki zatrzymane w składzie celnym, które są przesyłane lub odbierane ze strefy handlu zagranicznego bądź magazynu wolnocłowego, chyba że wybrano opcję FedEx International Broker Select dla amerykańskich przesyłek importowanych lub FedEx International Controlled Export dla amerykańskich przesyłek eksportowanych.
 • Adresy APO/FPO/DPO.
 • Przesyłki płatne przy odbiorze.
 • * Materiały wybuchowe klasy 1. 4 mogą być przesyłane do Kanady, Niemiec, Francji, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Wielkiej Brytanii. Uwaga: W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich materiały wybuchowe klasy 1. 4 mogą być przesyłane wyłącznie do magazynu FedEx Express w Dubaju, gdzie są zatrzymywane do odbioru.

  ** Towary tego typu mogą być przesyłane z wykorzystaniem usług FedEx International Controlled Export, FedEx International Premium, FedEx International Express Freight (IXF) lub FedEx International Airport-to-Airport (ATA). Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi FedEx International Controlled Export, należy zadzwonić do Międzynarodowego Biura Obsługi Klienta pod numer 1-800-GoFedEx (1-800-463-3339) i powołać się na hasło „international services”. Informacje na temat innych wymienionych usług udziela Biuro Obsługi Klienta FedEx Express Freight pod numerem 1-800-332-0807.

  Złożona odprawa celna? Wiemy, jak ją zrealizować!

  Czy musisz wyznaczyć konkretnego agenta celnego?

  Dzięki naszej opcji Broker Select możesz wyznaczyć konkretnego agenta celnego. W tym celu wystarczy wybrać opcję FedEx International Broker Select® na etapie przygotowywania przesyłki za pomocą narzędzi online oraz podać adres i numer telefonu agencji na międzynarodowym lotniczym liście przewozowym
  FedEx®.

  Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z opisem naszych wszystkich dodatkowych usług odprawy celnej lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym FedEx.

  Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania?

  Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu odprawy celnej pomogą Ci znaleźć właściwe rozwiązanie, które zaspokoi nawet najbardziej złożone potrzeby.

  Dodatkowe wskazówki i wsparcie celne

  Cła dla importerów

  Dowiedz się, czego wymaga się od odbiorcy, aby zapewnić terminowe dostarczanie przesyłek.


  Przygotowanie dokumentacji

  Wszystko, co musisz wiedzieć o niezbędnej dokumentacji wymaganej przez służby celne.

  Zarejestruj się teraz i zaoszczędź 40%.

  Rozwijaj swój biznes. Niezależnie od tego, czy importujesz, czy eksportujesz, załóż konto FedEx już teraz.

  Dokumentacja podstawowa Frigidaire Fed300e

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja podstawowa Frigidaire Fed300e

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja podstawowa Frigidaire Fed300e