Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Pure D9

Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Pure D9 zapewnia informacje i wskazówki dotyczące użytkowania lodówki. Dodatek zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa w użyciu, konserwacji i czyszczenia lodówki, wyjaśnia wszelkie funkcje i ustawienia, które można wykonać, a także zawiera szczegółowe informacje dotyczące technicznych i zakresu działania lodówki. Ta instrukcja jest ważna dla wszystkich, którzy chcą używać lodówki Electrolux Pure D9 zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatek do instrukcji obsługi jest wysoce zalecany dla wszystkich użytkowników, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność produktu.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Pure D9

Strona: 1

POLSKIDziękujemy za zakup odkurzacza Electrolux PURED9. Aby uzyskaćnajlepsze efekty, należy zawsze stosować oryginalne akcesoria iczęści zamienne. Ten produkt zaprojektowano jako bezpieczny dlaśrodowiska. Wszystkie plastikowe części oznaczono jako nadające siędo ponownego przetworzenia.PRZED ROZPOCZĘCIEM• Należy uważnie zapoznać się niniejszą instrukcją obsługi.• Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie opisaneelementy.• Zwrócić szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.OPIS ODKURZACZA PURED9RA. Wyświetlacz (różne wersje –patrz dalsza część instrukcji)B. Pokrywa filtra wylotowegoC. Filtr wylotowyD. Uchwyty do parkowaniaE. Przewód zasilającyF. Filtr silnikaG. Uchwyt filtra silnikaH. Worek S-bag®I. Uchwyt worka S-bag®J. Pokrywa komory worka na kurzK. Ssawka trzyfunkcyjna AeroProL. Wąż AeroProM. Uchwyt AeroPro (różne wersje –N. Rura teleskopowa AeroProO. Uchwyt do parkowaniaP. Wyświetlacz w modelachz pokrętłem ręcznegosterowania*Q. Wyświetlacz w modelach zfunkcją zdalnego sterowania*R. Wyświetlacz w modelach zfunkcją zdalnego sterowania ifunkcją AUTO*S. Uchwyt AeroPro Classic*T. Uchwyt AeroPro Ergo*U. Uchwyt AeroPro z funkcjązdalnego sterowania*V. Ssawka FlowMotion*W. Ssawka FlowMotion LED (zprzednim oświetleniem)*X. Ssawka AeroPro Turbo*Y. Ssawka AeroPro Mini Turbo*Z. Ssawka ParkettoPro*AA. Ssawka AeroPro FlexProPlus*AB. Ssawka szczelinowa AeroProLong** Tylko w niektórych modelachOBSŁUGA ODKURZACZA1 Otworzyć pokrywę komory worka na kurz, pociągając przycisk S-BAG.Sprawdzić, czy worek na kurz (s-bag) jest we właściwym miejscu.2 Podłączyć wąż do odkurzacza (aby go odłączyć, należy nacisnąćprzyciski blokujące i pociągnąć wąż). Podłączyć rurę elastyczną douchwytu, aż będzie słyszalne kliknięcie przycisku blokującego (aby jąodłączyć, należy nacisnąć przycisk blokujący i pociągnąć).3 Podłączyć rurę teleskopową do ssawki. Podłączyć rurę teleskopowądo uchwytu rury elastycznej (aby ją odłączyć, należy nacisnąć przyciskblokujący i pociągnąć).4 Wyregulować długość rury teleskopowej, przytrzymując jedną rękąblokadę, a drugą ręką pociągając za uchwyt.WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ODKURZACZA I REGULACJA SIŁYSSANIA5 Wyciągnąć przewód zasilający i podłączyć jego wtyczkę do gniazdaelektrycznego. Nacisnąć przycisk WŁ. /WYŁ., aby włączyć lub wyłączyćodkurzacz. Zaświecą się kontrolki na urządzeniu, a wskaźnik MIN/MAXrozświetli się od lewej do prawej strony i z powrotem (modele z funkc-ją auto). * Modele wyposażone w funkcję zdalnego sterowania możnarównież obsługiwać za pomocą przycisku WŁ. /WYŁ. na uchwycie. *6 Regulacja siły ssania (modele ze sterowaniem ręcznym): Obrócićpokrętło na odkurzaczu lub wyregulować przepływ powietrza zapomocą zaworu ręcznego na uchwycie. *7 Regulacja siły ssania (modele z funkcją zdalnego sterowania): Nacisnąćprzycisk +/- na uchwycie. Wskaźnik MIN/MAX i symbole na wyświet-laczu wskażą ustawiony poziom mocy. *8 Regulacja siły ssania (modele z funkcją AUTO): Odkurzacz uruchamiasię w trybie AUTO (z włączoną funkcją automatycznej regulacji mocy).Na wyświetlaczu świeci się wskaźnik AUTO, a wskaźnik MIN/MAXmiga. Aby wyregulować moc ręcznie, należy nacisnąć przycisk +/- nauchwycie. Nacisnąć przycisk AUTO, aby przywrócić działanie funkcjiautomatycznej regulacji mocy. *9 Po zakończeniu odkurzania nacisnąć przycisk ZWIJANIE, aby zwinąćprzewód.UCHWYTY DO PARKOWANIA10 Użyć uchwytu do parkowania z boku (A) lub na spodzie (C), aby ułat-wić przeniesienie lub przechowywanie odkurzacza. Uchwyt w tylnejczęści (B) służy do chwilowego parkowania odkurzacza (eliminujekonieczność schylania się).WYMIANA WORKA NA KURZ S-BAG®11 Wymienić worek s-bag, gdy:- modele P* z pokrętłem: wskaźnik S-BAG świeci się na czerwono- modele Q* z funkcją zdalnego sterowania: symbol S-BAG świecisię na czerwono.- modele R* z funkcją zdalnego sterowania i funkcją AUTO:wskaźnik S-BAG świeci się na czerwono (świecenie na zielono: woreknie wymaga wymiany, świecenie na żółto: wkrótce należy wymienićworek).Uwaga: należy zawsze wymieniać worek s-bag, gdy świeci się wskaźnikS-BAG lub świeci się na czerwono – nawet jeśli worek nie jest pełny(może być niedrożny), a także po użyciu proszku do czyszczeniadywanów. Aby uzyskać najwyższą wydajność, należy stosować workiUltra Long Performance specjalnie zaprojektowane do tego modeluodkurzacza. Można stosować również inne syntetyczne worki s-bag.Nie używać papierowych worków na kurz! www. s-bag. com12 Pociągnąć przycisk S-BAG, aby otworzyć komorę worka na kurz.Wysunie się rączka uchwytu worka na kurz s-bag. Pociągnąć za rączkę,aby wyjąć worek s-bag wraz z uchwytem. Nie naciskać przyciskuzwalniającego.13 Umieścić worek s-bag wraz z uchwytem nad koszem na śmieci.Nacisnąć przycisk, aby zwolnić worek. Umieścić nowy worek s-bag wuchwycie, wsuwając tekturowy element w tylną część uchwytu.14 Umieścić worek s-bag wraz z uchwytem w odkurzaczu, wsuwającgo prosto w dół w prowadnice. Upewnić się, że worek s-bag niezakleszczył się pod uchwytem. Zamknąć pokrywę. Po nieprawidłowymzamontowaniu lub przy braku worka, pokrywa nie zamknie się.Uwaga: po wymianie worka s-bag i włączeniu odkurzacza musi upłynąć10 sekund, zanim zgaśnie wskaźnik S-BAG (modele P* z pokrętłem orazmodele Q* z funkcją zdalnego sterowania) lub zmieni kolor na zielony(modele R* z funkcją zdalnego sterowania i funkcją AUTO).WYMIANA FILTRÓW15 Wymienić/oczyścić** filtr (**tylko filtr zmywalny), gdy:- modele P* z pokrętłem: 5-krotnie wymieniono worek s-bag- modele Q* z funkcją zdalnego sterowania: symbol FILTR świeci sięna czerwonowskaźnik filtra świeci się na czerwono. Zielony kolor wskaźnikaoznacza, że filtr nie wymaga czyszczenia. Wskaźnik zapala się na chwilępo uruchomieniu odkurzacza.16 Nacisnąć przycisk FILTR, aby otworzyć pokrywę filtra. Należy stosowaćoryginalne filtry s-filter. Wyjąć filtr i sprawdzić informacje um-ieszczone na ramce, aby określić jego typ. Wymienić filtr na nowy lubgo oczyścić. ** Przepłukać wnętrze filtra (zabrudzona strona) letnią,bieżącą wodą. Potrząsnąć filtrem, aby pozbyć się wody. Powtórzyć tęprocedurę czterokrotnie. (*tylko filtr zmywalny)Uwaga: nie stosować środków czyszczących. Unikać dotykaniapowierzchni filtra. Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia(min. 24 godz. w temperaturze pokojowej) przed ponownymumieszczeniem go w odkurzaczu! Wymieniać zmywalny filtr conajmniej raz do roku lub gdy jest bardzo zabrudzony lub uszkodzony.Nie wyjmować piankowego elementu w kształcie litery L znajdującegosię pod filtrem.17 Po wymianie filtra, zatrzasnąć jego pokrywę. Jeśli pokrywa filtra wys-taje, należy prawidłowo ustawić jej dolne zawiasy i docisnąć pokrywę,aby się zatrzasnęła.Uwaga: Po 10 sekundach od wymiany worka wskaźnik FILTR zmienikolor na zielony (modele z funkcją zdalnego sterowania i funkcjąAUTO) lub zgaśnie (modele z funkcją zdalnego sterowania). *18 Filtr silnika należy wymieniać, gdy jest zabrudzony lub przy co piątejwymianie worka. Popchnąć uchwyt filtra w dół i wyciągnąć filtr. Wy-mienić filtr i zamknąć pokrywę.ODKURZANIE ZA POMOCĄ SSAWKI UNIWERSALNEJ (V*, W*)19 Zmienić ustawienie ssawki za pomocą przycisku nożnego. Symbolwskazuje zalecany typ podłogi.20 Ssawka FlowMotion LED*: Przesunąć ssawkę do przodu. Po kilku se-kundach włączy się automatycznie przednie oświetlenie. Gdy ssawkanie będzie używana, oświetlenie automatycznie wyłączy się po kilkusekundach.CZYSZCZENIE SSAWKI UNIWERSALNEJ (V*, W*)21 Odłączyć ssawkę od rury. Odkurzyć ją za pomocą uchwytu ruryelastycznej.CZYSZCZENIE TURBOSZCZOTKI (X*)22 Odłączyć ssawkę od rury i usunąć zaplątane włókna itp., przecinając jenożyczkami. Odkurzyć ssawkę za pomocą uchwytu rury elastycznej. *SSAWKA TRZYFUNKCYJNA23 Pociągnąć za taśmę z tkaniny, aby wyjąć ssawkę trzyfunkcyjną. Ssawkamoże pełnić 3 funkcje – patrz rysunki na następnej stronie.24 Po użyciu umieść ssawkę we właściwym miejscu.58www. electrolux. comGBFRARBGGRNOCZHRPLDEHUPTDKITROEELTRUESLVSESLFINLSKSRTRUA

Strona: 2

Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów,informacji oraz danych technicznych bez powiadomienia.WYMIANA BATERII*25 Ssawka z przednim oświetleniem*: wymienić baterie, gdy przednieświatła zaczną szybko migać. Użyć dwóch baterii typu AA.26 Uchwyt z funkcją zdalnego sterowania: Wymienić baterię, gdy kon-trolka na uchwycie zmieni kolor na czerwony lub nie reaguje po na-ciśnięciu przycisku. Używać wyłącznie baterii LITOWYCH typu CR1632.Uwaga: Wyjąć baterie z urządzenia przed jego zezłomowaniem. Należypostępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymiutylizacji baterii i urządzeń elektrycznych.Życzymy udanego sprzątania odkurzaczem PURED9!WSKAZÓWKI POMOCNE W UZYSKANIU NAJLEPSZYCH EFEKTÓWSSAWKA/AKCESORIUM ZASTOSOWANIE: SSAWKA/AKCESORIUM ZASTOSOWANIE:K. Ssawka trzyfunkcyjna* Trzy akcesoria w jednym:1. Szczotka do usuwania kurzu ztwardych powierzchni (półek na książki,listew przypodłogowych itp. ).2. Ssawka do tkanin (zasłony, tapicerkaitp. ).3. Ssawka szczelinowa do trudnodostępnych miejsc (za grzejnikami itp. ).W. Ssawka FlowMotion LED(z przednim oświetleniem)*Ssawka uniwersalna:- Do wszystkich rodzajów podłóg, zapewnianajlepsze usuwanie kurzu zarówno z dywanów,jak i z twardych podłóg.- Zmienić ustawienie ssawki za pomocą przyciskunożnego. Symbol wskazuje zalecany typ podłogi.- Przednie oświetlenie zapewnia lepsząwidoczność kurzu i brudu w słabozaciemnionych miejscach (pod meblami itp. ).Tylko ssawka FlowMotion LED1 2 3X. Turboszczotka Ssawka do dywanów:- Jednocześnie szczotkuje i odkurza(najlepsze usuwanie włosów, włókien- Powietrze zasysane przez odkurzacznapędza wałek szczotki.- Nie nadaje się do odkurzania dywanówz bardzo grubym włosiem i długimifrędzlami, dywanów antypoślizgowych(mat podłogowych) ani wykładzinwodoodpornych. Do ich odkurzanianależy użyć ssawki uniwersalnej.Y. Miniturboszczotka* Końcówka do tapicerki:- Jednocześnie szczotkuje i odkurza (najlepszeusuwanie włosów, włókien itp. ).- Do odkurzania mebli tapicerowanych, fotelisamochodowych, materaców itp.- Wałek szczotki jest napędzany przez przepływpowietrza wytwarzany przez odkurzacz.- Nie nadaje się do odkurzania dywanów zbardzo grubym włosiem i długimi frędzlami,ponieważ mogłyby one zaplątać się wobracającym się wałku szczotki.Z. Ssawka ParkettoPro* Ssawka do twardych podłóg:- Do delikatnego odkurzania twardychpodłóg (parkietu, podłóg z desek, płytekceramicznych itp. ).Najlepsze zbieranie kurzu z twardychpodłóg ze szczelinamiAA. Ssawka FlexProPlus* Ssawka do twardych podłóg:- Umożliwia sięganie pod/między meble,narożniki i inne przeszkody.- Można ją łatwo obracać w zakresie 180 stopnipodczas odkurzania trudno dostępnych miejsc.AB. Długa ssawka szczelinowa* Długie narzędzie:- do odkurzania trudno dostępnychmiejsc (wysokie półki itp. ),- do wąskich przestrzeni (za grzejnikami,pod fotelami samochodowymi itp. ).Modele z ręczną regulacją mocy– aby uzyskać optymalną wydajność, należy kierować się symbolami graficznymiumieszczonymi na odkurzaczu.Modele wyposażone w funkcję AUTO automatycznie regulują ssaniew celu zapewnienia optymalnej wygody i skuteczności odkurzania każdej powierzchni.Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia z ręczną regulacją, należy kierować sięsymbolami graficznymi.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWPROBLEM ROZWIĄZANIENie można włączyć odkurzacza• Sprawdzić, czy przewód jest podłączony do gniazda.• Sprawdzić, czy przewód i wtyczka nie są uszkodzone.• Sprawdzić, czy nie przepalił się bezpiecznik.• Sprawdzić czy reaguje kontrolka baterii na uchwycie z funkcją zdalnego sterowania (tylko niektóre modele).Świeci się kontrolka s-bag®• Sprawdzić, czy worek s-bag® nie jest pełny lub niedrożny.• Jeśli już dokonano wymiany worka s-bag®, należy wymienić filtr silnika.Świeci się kontrolka filtra (tylko niektóremodele)Wymienić lub umyć (tylko jeśli jest to filtr zmywalny) filtr wylotowy.Odkurzacz wyłącza sięOdkurzacz może być przegrzany — odłączyć go od zasilania; sprawdzić, czy nie doszło do zablokowania ssawki, rury,węża lub filtrów. Przed ponownym podłączeniem odkurzacza pozostawić go na 30 minut do ostygnięcia.Jeśli odkurzacz nadal nie działa, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux.Spadek siły ssania• Sprawdzić, czy worek s-bag nie jest pełny lub niedrożny.• Sprawdzić, czy filtr silnika jest niedrożny i wymaga wymiany.• Sprawdzić, czy ssawka jest zablokowana i wymaga oczyszczenia.• Sprawdzić, czy rura elastyczna jest zablokowana, delikatnie ją ściskając. Należy zachować ostrożność, jeśli powodemzablokowania węża jest szkło lub igły.Uwaga: gwarancja nie obejmuje uszkodzeń węża powstałych podczas jego czyszczenia.Odkurzacz zassał wodęKonieczna będzie wymiana silnika w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux.Uszkodzenie silnika spowodowane dostaniem się wody nie jest objęte gwarancją.Jeśli występują inne problemy, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux.59

Strona: 3

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWAUrządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościachfizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeślibędą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez odpowiedniego nadzoru.OSTRZEŻENIE: Turboszczotki* są wyposażone w obrotową szczotkę, w której mogą zakleszczyć się małeprzedmioty. Należy używać je ostrożnie i tylko do odkurzania odpowiednich powierzchni. Przed wyjęciemzakleszczonego przedmiotu lub przystąpieniem do czyszczenia szczotki należy wyłączyć odkurzacz.Przed zezłomowaniem produktu należy wyjąć baterie** z układu zdalnego sterowania w uchwycie* / ssawki zoświetleniem LED*.*Tylko w niektórych modelach.*Informacje dotyczące sposobu demontażu baterii znajdują się w składanej części instrukcji obsługi (str. 25 i 26).Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia, a także przed wyjęciem baterii, należyobowiązkowo wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. Baterie należy zutylizować w bezpieczny sposób.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa można go wymienić wyłącznie wautoryzowanym serwisie firmy Electrolux.Odkurzaczem PURED9 można odkurzać wyłącznie pomieszczenia wwarunkach domowych. Odkurzacz należy przechowywać w suchymmiejscu.Serwis i naprawy można wykonywać wyłącznie w autoryzowanymserwisie firmy Electrolux.Aby uniknąć uduszenia, materiały opakowaniowe, jak torby plastikowenależy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.Nigdy nie używać odkurzacza:• gdy odkurzana powierzchnia jest mokra,• w pobliżu łatwopalnych gazów itp.,• gdy urządzenie nosi wyraźne ślady uszkodzenia,• do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami lub cieczy,• gdy ssawka podłogowa nosi wyraźne ślady uszkodzenia,• do odkurzania żarzących się lub zimnych węgli, tlących sięniedopałków itp.,• do odkurzania drobnego pyłu – np. gipsu, cementu, mąki, gorącegolub zimnego popiołu.• Nie wolno zostawiać odkurzacza w miejscu narażonym na działaniebezpośredniego światła słonecznego.• Nie wystawiać odkurzacza na działanie wysokiej i niskiejtemperatury (poniżej 0°C).• Nigdy nie używać odkurzacza bez filtrów.• Nie wolno dotykać wałka szczotki, gdy odkurzacz jest włączony, awałek się obraca.• Nie używać odkurzacza z zablokowanymi kółkami.Środki ostrożności dotyczące przewodu zasilającegoRegularnie sprawdzać wtyczkę i przewód zasilający. Nigdy nie używaćodkurzacza z uszkodzoną wtyczką lub przewodem zasilającym.Uszkodzenia przewodu zasilającego odkurzacza nie są objęte gwarancją.Nigdy na ciągnąć ani nie podnosić odkurzacza za przewód zasilający.Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować poważnymskaleczeniem użytkownika lub uszkodzeniem urządzenia. Uszkodzeniatego typu nie są objęte gwarancją firmy Electrolux.SERWISOWANIE I GWARANCJASerwis i naprawy można wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisiefirmy Electrolux.Uszkodzenia silnika powstałe na skutek odkurzania płynu, zanurzeniaurządzenia w płynie lub używania urządzenia z uszkodzoną rurą elastycznąi ssawką nie są objęte gwarancją.Należy zawsze stosować oryginalne worki na kurz s-bag pasujące dodanego modelu odkurzacza (patrz część 11). Uszkodzenia odkurzaczaspowodowane nieprawidłowym użyciem nieoryginalnych worków na kurznie są objęte gwarancją.UTYLIZACJAW urządzeniach oznaczonych tym symbolem znajduje sięakumulator, którego nie wolno wyrzucać wraz z innymiodpadami z gospodarstwa domowego.Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie wolno traktowaćtak, jak innych odpadów domowych.W celu poddania urządzenia recyklingowi należy zwrócić jedo odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub centrumserwisowego firmy Electrolux, które zajmie się demontażemi utylizacją akumulatora i innych elementów elektrycznych wbezpieczny i profesjonalny sposób. Należy postępować zgodniez krajowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórkiurządzeń elektrycznych i akumulatorów.Niniejszym Electrolux Home Care oraz SDA, deklaruje, że odkurzaczz urządzeniem radiowym typu HER2 i HER3 jest zgodny z dyrektywą2014/53/UE.60

*Zdjęcia i filmy przedstawione w galerii na stronie produktu mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać dokładnie tego modelu.

Cechy

Pure D9 łączy w sobie wszystko, co najlepsze w technologii i innowacyjnych rozwiązaniach odkurzaczy, zapewniając wyjątkową wydajność i inteligentną wszechstronność.

Optymalna metoda przepływu powietrza i obszerny pojemnik na dłużej zapewniają wyjątkową wydajność odkurzania. * *Najwyższy wskaźnik usuwania kurzu z dywanów> 91% zgodnie z normą pomiaru cech funkcjonalnych EN 60312-1, w połączeniu z najniższym spadkiem przepływu powietrza w podczas napełniania worka, w porównaniu do odkurzaczy Pure D8. 2 i UltraOne

Wydajne i inteligentne odkurzanie, jak nigdy dotąd. Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu Auto ModeTechnology odkurzacz automatycznie rozpoznaje rodzaj odkurzanej powierzchni i płynnie dostosowuje moc ssania, by uzyskać optymalny efekt sprzątania przechodząc z odkurzania podłogi na dywan.

5-litrowy worek S-bag® szczelnie się zamyka zapobiegając w ten sposób wydostawaniu się pyłu Wymiana worka za pomocą innowacyjnego uchwytu CleanLift jest łatwa i higieniczna.

Łatwe odkurzanie dzięki gumowanym kółkom XL, które pozwalają dotrzeć w każde miejsce. Lepsza zwrotność i ochrona wszystkich odkurzanych powierzchni.

By dom zawsze był czysty - zaawansowany układ filtracji wychwytuje do 99, 9% mikropyłów i wydmuchuje czyste powietrze.

ROBOT WORLD

Jesteśmy specjalistami od sprzedaży zrobotyzowanych pomocników - odkurzacze automatyczne, roboty sprzątające, mopujące, kosiarki automatyczne, drony i wiele innych

Wszystko o nas

Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Pure D9

Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Pure D9

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji obsługi Electrolux Pure D9